Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasuje výzvu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií. Viac informácií v sekcii výzvy alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6 v Bánovciach nad Bebravou

MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

VÝZVA-IROP-CLLD-V904-511-001

Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasuje výzvu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 

Výzva A1 Podpora podnikania a inovácií

Viac informácií v sekcii Výzvy-IROP alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6 v Bánovciach nad Bebravou alebo na telefónnom čísle +421 949 185 989.

IROP Výzvy
Výzva IROP-CLLD-V904-511-001 (A1)

13.12.2023

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy IROP-CLLD-V904-511-001:

MAS plánuje predmetnú výzvu uzavrieť a to z opodstatneného dôvodu, v tomto prípade ide o právnu nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.
Predpokladaný dátum uzavretia výzvy je 31.12.2023

 

Výzva IROP-CLLD-V904-511-001 – Aktualizácia č.2

Výzva A1 Podpora podnikania  a inovácií 

Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 1 výzvy.

Informácia o aktualizácii výzvy MAS Bebrava

Miestna akčná skupina Bebrava aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku Výzva IROP-CLLD-V904-511-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Bebrava) pre aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií.

Dátum vydania aktualizácie: 05.06.2023
Dátum účinnosti aktualizácie: 21.06.2023

Najbližšie hodnotiace kolo sa uzatvára dňa 20.06.2023
Hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale
1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca.

Dokumenty dotknuté aktualizáciou na stiahnutie v sledovaní zmien a bez sledovania zmien:
Aktualizacia-c.2_Vyzva_A1_IROP-CLLD-V904-511-001_SZ
Aktualizacia-c.2_Vyzva_A1_IROP-CLLD-V904-511-001_bez-SZ

Ostatné dokumenty na stiahnutie:
Príloha č.1 Výzvy Formulár Žiadosť o príspevok
Príloha č.2 Výzvy Špecifikáciu rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov
Príloha č.3 Výzvy Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha č.4 Výzvy Kritéria pre výber projektov
Príloha č. 3 ŽoPr Vyhlásenie o veľkosti podniku
Príloha č. 3a ŽoPr Modelový príklad vyplnenia vyhlásenia o veľkosti podniku
Príloha č. 4 ŽoPr Úverový prísľub IROP
Príloha č. 5 ŽoPr Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov
Príloha č. 6 ŽoPr Rozpocet_projektu
Príloha č. 7 ŽoPr Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie
Príloha č. 8 ŽoPr Finančná analýza projektu
Príloha č. 8a ŽoPr Inštrukcia k finančnej analýze
Príloha č. 12 ŽoPr Prehľad minimálnej pomoci

V prípade technických problémov so stiahnutím súborov použite tento odkaz:  https://drive.google.com/drive/folders/1oxwKZN1NVJreFx_ztBeUT420tw5XDawT?usp=drive_link

Výzva IROP-CLLD-V904-511-001

 

Výzva A1 Podpora podnikania a inovácií

Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku Výzva IROP-CLLD-V904-511-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Bebrava) pre aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia: 16.06.2021
Hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca.

MAS uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. MAS zverejní informáciu o plánovanom uzavretí výzvy na svojom webovom sídle www.masbebrava.sk a v spolupráci s Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len „RO“) zabezpečí jej zverejnenie na webovom sídle RO www.mpsr.sk. Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnené najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl.

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:            250.000€
Operačný program:        Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os:          5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ:     5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Aktivita:         A1 Podpora podnikania a inovácií

Dokumenty na stiahnutie:
Výzva-IROP_CLLD_V904_511_001

Prílohy k výzve:
Príloha Výzvy č.1 – Formulár ŽoPr
Príloha Výzvy č. 2 – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha Výzvy č. 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha Výzvy č. 4 – Kritériá pre výber projektov

Prílohy k ŽoPr:
Príloha_1_ŽoPr_Splnomocnenie
Príloha_2_ŽoPr_Vyhlásenie_o_veľkosti  podniku
Príloha_2a_ŽoPr-Modelovy_priklad_vyplnenia_vyhlasenia_o_velkosti
Príloha_3_ŽoPr_Úverovy_prísľub_IROP
Príloha_4_ŽoPr-Údaje_na_vyžiadanie_výpisu_z_registra_trestov
Príloha_5_ŽoPr_Rozpocet_projektu
Priloha_6_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_FS
Priloha_7_ZoPr_Financna_analyza
Príloha_7a_ŽoPr_Inštrukcia k finančnej analýze
Príloha_11_ŽoPr-Prehľad_minimalnej_pomoci

Iné Prílohy:
Príručka pre ReS a užívateľa
Vzor zmluvy o príspevok
Hlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 19.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 18.hodnotiacom kole k 20.11.2023: 46 703,25 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 49 276,64 €

Informácia o výške disponibilnej alokácie na výzve IROP-CLLD-V904-511-001 po prijatí Oznámenia o späťvzatí ŽoPr
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov ku dňu 16.11.2023: 95 979,89 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 18.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 18.hodnotiacom kole k 20.10.2023: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 49 276,64 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 17.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 17.hodnotiacom kole k 20.09.2023: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 49 276,64 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 16.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 16.hodnotiacom kole k 21.08.2023: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 49 276,64 €

Informácia o výške disponibilnej alokácie na výzve IROP-CLLD-V904-511-001 po vydaní Oznámenia o neschválení ŽoPr
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov ku dňu 26.06.2023 49 276,64 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 15.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 15.hodnotiacom kole k 20.07.2023: 145 703,25 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 6,68 €

Informácia o výške disponibilnej alokácie na výzve IROP-CLLD-V904-511-001 po aktualizácií č. 2
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov ku dňu 21.06.2023 145 709,93 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 14.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 14.hodnotiacom kole k 20.06.2023: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 22 709,93 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 13.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 13.hodnotiacom kole k 22.05.2023: 48 392,11 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 22 709,93 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 12.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 12.hodnotiacom kole k 20.04.2023: 35 475,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 71 102,04 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 11.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 11.hodnotiacom kole k 20.03.2023: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 106 577,04 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 10.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 10.hodnotiacom kole k 20.02.2023: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 106 577,04 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 9.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 9.hodnotiacom kole k 20.12.2022: 49 269,96 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 106 577,04 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 8.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 8.hodnotiacom kole k 20.10.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 155 847,00 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 7.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 7.hodnotiacom kole k 20.08.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 155 847,00 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 7.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 7.hodnotiacom kole k 22.08.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 155 847,00 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 6.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 6.hodnotiacom kole k 20.06.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 155 847,00 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 5.hodnotiacom kole k 20.04.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 155 847,00 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 4.hodnotiacom kole k 21.02.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 155 847,00 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 3.hodnotiacom kole k 20.12.2021: 49 225,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 155 847,00 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 2.hodnotiacom kole k 20.10.2021: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 205 072, 00 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiacom kole k 20.08.2021: 44 928,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 205 072, 00 €