Miestna akčná skupina Bebrava
je občianske združenie, ktoré vyvíja svoju činnosť na geograficky súvislom území vytvorenom obcami združenými v mikroregiónoch Bánovecko, Považský Inovec a Suchodolie. Združenie je otvoreným občianskym združením s právnou subjektivitou, ktoré vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch. Združenie je nezávislé na politických stranách a hnutiach. Združenie je verejno – súkromným partnerstvom, ktoré združuje fyzické a právnické osoby.

Účelom združenia je zvýšenie kvality života obyvateľov na území svojho pôsobenia, najmä podporou a koordináciou činností neziskových organizácií, občanov, malých a stredných podnikateľov, obcí a ďalších subjektov pôsobiacich na území združenia s ohľadom na čo najlepšie využitie miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov.

Ciele MAS Bebrava sú zamerané predovšetkým na zlepšenie ekonomických príležitostí a sociálnych podmienok obyvateľov žijúcich na území združenia, podporou miestnych podnikateľských a neziskových subjektov s dôrazom na tvorbu a udržanie pracovných miest, vytvoenie podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky s využitím a zhodnotením daností územia združenia, zvýšenie atraktivity a návštevnosti územia združenia podporou obnovy a rozvoja obcí zahrnutých do územia vrátane ich kultúrneho, historického a prírodného bohatstva, ako aj na zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľov územia združenia a členov združenia a podporu rozvoja zručností potrebných pre trvalo udržateľný rozvoj.

Napĺňanie cieľov sa deje na základe princípov prístupu „leader“, najmä prístupom zdola nahor, zapojením miestnych aktérov do plánovania, rozhodovania a realizácie aktivít v prospech rozvoja územia a dodržiavaním princípu partnerstva medzi verejným sektorom, podnikateľskou a neziskovou sférou. Združenie bude stanovené ciele dosahovať predovšetkým implementáciou rozvojovej stratégie združenia, realizáciou programov smerujúcich k podpore rozvoja územia združenia a miestnych subjektov, organizovaním odborných prednášok, seminárov, konferencií a iných vzdelávacích aktivít pre členov združenia a širokú verejnosť, výmenou skúseností a spoluprácou s inými organizáciami doma i v zahraničí.

 

Združenie používa aj skratku MAS Bebrava.
Sídlom združenia je Námestie Ľudovíta Štúra 6/6, 957 01 Bánovce nad Bebravou.