Často kladené otázky

Frequently asked questions (FAQ)

Potrebujete poradiť? 

Možno práve tu nájdete odpoveď na Vašu otázku.

Všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť

MAS – skratka pre Miestna akčná skupina, je je partnerstvo zástupcov verejného, podnikateľského a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území.

MAS je právnickou osobou podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorej je schválená stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou  a udelený štatút MAS. O schválení stratégie CLLD a udelení štatútu MAS rozhoduje PPA na základe hodnotiacej správy (na základe výzvy na predkladanie projektových zámerov) podľa § 18 ods. 6 zákona o príspevku EŠIF, ktorú vypracuje MPRV SR na návrh výberovej komisie zriadenej gestorom CLLD. Iba MAS, ktorej bol právoplatným rozhodnutím PPA udelený štatút MAS, môže byť prijímateľom nenávratného finančného príspevku na chod MAS a môže plniť úlohy podľa čl. 34 všeobecného nariadenia a podľa zákona o príspevku z EŠIF.

Nástroj s názvom Miestny rozvoj vedený komunitou – Community Local Leed Development (CLLD).

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len „stratégia CLLD“) je definovaná Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 1303/20131 ako ucelený súbor operácií, účelom ktorého je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby a ktorý prispieva k plneniu stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a ktorý je navrhnutý a realizovaný miestnou akčnou skupinou (MAS).

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF).

Medzi európske štrukturálne a investičné fondy patria:
Európsky fond regionálneho rozvoja,
Európsky sociálny fond,
Kohézny fond,
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka,
Európsky námorný a rybársky fond.

Vyše polovica finančných prostriedkov EÚ sa poskytuje cez päť európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Spoločne ich spravujú Európska komisia a členské štáty EÚ. 

Účelom týchto finančných prostriedkov je investovať do tvorby pracovných miest a do udržateľného a zdravého európskeho hospodárstva a životného prostredia.

EŠIF sa zameriavajú hlavne na päť oblastí:

 • výskum a inovácie,
 • digitálne technológie,
 • podpora nízkouhlíkového hospodárstva,
 • udržateľné riadenie prírodných zdrojov,
 • malé podniky.

LEADER je skratka pre „Linky akcií pre rozvoj vidieckej ekonomiky“ (z francúzskeho „Liaison entre actions de développement rural“).  Ide o metódu mobilizácie a realizácie rozvoja vidieka v miestnych vidieckych spoločenstvách.

LEADER môže znamenať skutočný rozdiel v každodennom živote ľudí vo vidieckych oblastiach. Môže hrať dôležitú úlohu v podpore zavádzania inovácií do riešenia problémov vidieka. Vytvára predpoklady pre budovanie miestneho potenciálu a overovanie  nových spôsobov plnenia potrieb vidieckych spoločenstiev.

LEADER motivuje vidiecke oblasti, aby overovali nové spôsoby riešenia svojich problémov. Ako byť čo najviac  konkurencieschopnými, ako najlepšie využiť svoj potenciál, ako najlepšie riešiť svoje problémy, ktorým  sú napríklad:  starnúce obyvateľstvo, nedostatok pracovných príležitostí  alebo nízka úroveň poskytovania služieb, …

LEADER  môže prispievať k zlepšovaniu kvality vo vidieckych oblastiach. LEADER nabáda sociálno-ekonomických aktérov, aby pracovali spolu, vyrábali tovary a poskytovali služby, ktoré v ich lokalite vytvárajú maximálnu pridanú hodnotu.

Sedem princípov prístupu LEADER.

Máte záujem o vstup do nášho združenia? Ste zástupca Verejného, Podnikateľského alebo Občianskeho sektora? Radi Vás u nás uvítame. Záujemca o členstvo si podá prihlášku. Tú vyplní a nechá podpísať štatutárom. A predloží ju osobne alebo zašle elektronicky na adresu MAS Bebrava. 

Spolu s členstvom sú spojené členské poplatky, ktoré platí každý člen.

Viac o prihláške sa dozviete v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 v Bánovciach nad Bebravou alebo na telefónnom čísle 0949 185 989.

Prihláška za člena MAS Bebrava

Momentálna výška členského poplatku na kalendárny rok je stanovená pre jednotlivé sektory nasledovne:

SektorČlenský príspevok
Verejný sektor0,50 € na každého obyvateľa
Podnikateľský sektor100,- €
Občiansky sektor10,- €

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom.

DUÁL je o tom, že žiaci nielen študujú v škole, ale zároveň aj praxujú vo firme v oblasti svojho zamerania. Takže okrem teoretickej prípravy získajú aj prax u zamestnávateľa, s ktorým majú podpísanú učebnú zmluvu. Budeš mať nielen vzdelanie, ale aj náskok v praxi a výplatu.

Je to jednoduché, ak si študentom strednej školy a tvoja škola podporuje systém duálneho vzdelávania, pošli nám tvoju prihlášku a my ťa zaradíme do zoznamu uchádzačov.

Aktuálne spolupracujeme s Obchodnou akadémiou v Trenčíne.

Z Programu rozvoja vidieka SR vyhlasujeme Výzvy pre Podopatrenie 7.2, 7.4, a 7.5.
Oprávnenými žiadateľmi sú obce. 

Viac informácií nájdete tu.

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu máme vyhlásené 3 výzvy pre aktivity A1, B1 a C1.
Oprávnenými žiadateľmi v rámci aktivity A1 sú:
fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t. j.:

 1. osoby zapísané v obchodnom registri,
 2. osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci aktivity B1 sú: 

 1. obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane),
 2. občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
 3. neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

Oprávnenými žiadateľmi v rámci aktivity C1 sú: 

 1. obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane),
 2. združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 3. občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,
 4. neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
 5. cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

Pre podnikateľov, ktorí vykonávajú svoju činnosť na území MAS je vyhlásená výzva IROP-CLLD-V904-511-001 aktivita A1 Podpora podnikania  a inovácií. V rámci tejto výzvy sú výdavky rozdelené na oprávnené  a neoprávnené.

Medzi neoprávnené výdavky patria:

Sekcia A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov – celá sekcia neoprávnená
Sekcia B – Ťažba a dobývanie – neoprávnené sú nasledovné divízie
Divízia 05 – Ťažba uhlia a lignitu
Divízia 06 – Ťažba ropy a zemného plynu
Divízia 07 – Dobývanie kovových rúd
Sekcia C – Priemyselná výroba – neoprávnené sú nasledovné divízie
Divízia 12 – Výroba tabakových výrobkov
Divízia 19 – Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Sekcia D – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu – celá sekcia neoprávnená
Sekcia K – Finančné a poisťovacie činnosti – celá sekcia neoprávnená
Sekcia L – Činnosti v oblasti nehnuteľností – celá sekcia neoprávnená
Sekcia O – Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie – celá sekcia neoprávnená
Sekcia R – Umenie, zábava a rekreácia – neoprávnené sú nasledovné divízie
Divízia 92 – Činnosti herní a stávkových kancelárií
Sekcia S – Ostatné činnosti – neoprávnené sú nasledovné divízie
Divízia 94 – Činnosti členských organizácií
Sekcia T – Činnosti domácností ako zamestnávateľov, nediferencované činnosti v domácnosti produkujúce tovary a služby na vlastné použitie
Sekcia U – Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení – celá sekcia neoprávnená

Činnosť, na podporu ktorej bude projekt zameraný (teda SK NACE na úrovni projektu) nesmie spadať pod žiadnu z vyššie uvedených oblastí.
Z podpory sú vylúčené nasledovné subjekty: subjekty pôsobiace v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby
Z podpory sú vylúčené nasledovné oblasti investícií: oblasť lesníctva, rybolovu a akvakultúry   a poľnohospodárstva

Viac o Výzve nájdete tu.

Viac o oprávnených výdavkoch nájdete tu.