IROP Výzvy
Výzva IROP-CLLD-V904-512-001 (C1)

13.12.2023

Informácia o plánovanom zrušení výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:

MAS plánuje predmetnú výzvu zrušiť a to z dôvodu, že od jej vyhlásenia neprijala žiadnu ŽoPr.
Predpokladaný dátum zrušenia výzvy je 31.12.2023, z dôvodu ukončenia programového obdobia . 

 

Výzva IROP-CLLD-V904-512-001 – Aktualizácia č.2

Výzva C1 Komunitné a sociálne služby 

Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok.

Informácia o aktualizácii výzvy MAS Bebrava

Miestna akčná skupina Bebrava aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku Výzva IROP-CLLD-V904-512-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Bebrava) pre aktivitu C1 Komunitné a sociálne služby z dôvodu aktualizácie Implementačného modelu CLLD verzia 2.0. 

Dátum účinnosti aktualizácie: 06.01.2023
Dátum uzatvorenia najbližšieho hodnotiaceho kola: 22.01.2023
Nasledujúce hodnotiace kola sa uzatvárajú v intervale 1 mesiaca a vždy k 22. dňu v mesiaci.

Dokumenty dotknuté aktualizáciou na stiahnutie:
Výzva IROP-CLLD-V904-512-001 bez sledovania zmien
Výzva_IROP_CLLD_V904__512_001_so sledovaním zmien

Prílohy k Výzve:
Príloha Výzvy č. 1 – Formulár ŽoPr bez SZ
Príloha č.1 Výzvy Formulár ŽoPr so SZ

Výzva IROP-CLLD-V904-512-001 – Aktualizácia č.1

Výzva C1 Komunitné a sociálne služby 

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok.

Informácia o aktualizácii výzvy MAS Bebrava

Miestna akčná skupina Bebrava aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku Výzva IROP-CLLD-V904-512-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Bebrava) pre aktivitu C1 Komunitné a sociálne služby z dôvodu aktualizácie Implementačného modelu CLLD verzia 1.9. 

Dátum účinnosti aktualizácie: 11.11.2022

Dokumenty dotknuté aktualizáciou na stiahnutie:
Výzva IROP-CLLD-V904-512-001 bez sledovania zmien
Výzva_IROP_CLLD_V904__512_001_so sledovaním zmien

Prílohy k Výzve:
Príloha Výzvy č. 1 – Formulár ŽoPr
Príloha Výzvy č. 2 -Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov
Príloha Výzvy č. 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha Výzvy č. 4 -Kritéria pre výber projektov

Príloha č.1 Výzvy Formulár ŽoPr so SZ
Príloha č.2 Výzvy Špecifikácia oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov so SZ
Príloha č.3 Výzvy Zoznam merateľných ukazovateľov so SZ
Príloha č.4 Výzvy Kritéria pre výber projektov so SZ

Prílohy k ŽoPr:
Príloha ŽoPr č. 6 – Rozpočet projektu bez sledovania zmien
Príloha č.6 ŽoPr Rozpočet projektu so sledovaním zmien

Výzva IROP-CLLD-V904-512-001

Výzva C1 Komunitné služby

Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku Výzva IROP-CLLD-V904-512-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Bebrava) pre aktivitu C1 Komunitné sociálne služby

Dátum vyhlásenia: 22.10.2020
MAS uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. MAS zverejní informáciu o plánovanom uzavretí výzvy na svojom webovom sídle www.masbebrava.sk a v spolupráci s Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len „RO“) zabezpečí jej zverejnenie na webovom sídle RO www.mirrisr.sk. Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnené najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl.

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:            40.000€
Operačný program:        Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os:          5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ:     5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita:         C1 Komunitné sociálne služby

Dokumenty na stiahnutie:
Výzva IROP-CLLD-V904-512-001

Prílohy k výzve:
Príloha Výzvy č. 1 – Formulár_ŽoPr
Príloha Výzvy č. 2 – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha Výzvy č. 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha Výzvy č. 4 – Kritériá pre výber projektov

Prílohy k ŽoPr:
Príloha ŽoPr č. 1 – Splnomocnenie
Príloha ŽoPr č. 2 – Podnik v ťažkostiach (Test pondiku v ťažkostiach +Pokyny a Inštrukcie)
Príloha ŽoPr č. 3 – Úverový prísľub
Príloha ŽoPR č. 5 – Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov
Príloha ŽoPr č. 6 – Rozpočet projektu
Príloha ŽoPr č. 7 – Ukazovatele hodnotenia FS

Iné Prílohy:
Príručka pre ReS a užívateľa
Vzor zmluvy o príspevok
Hlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 17.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 17.hodnotiaceho kola k 22.05.2023: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 16.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 16.hodnotiaceho kola k 24.04.2023: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 15.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 15.hodnotiaceho kola k 22.03.2023: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 14.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 14.hodnotiaceho kola k 22.02.2023: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 13.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 13.hodnotiaceho kola k 23.01.2023: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 12.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 12.hodnotiaceho kola k 24.10.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 11.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 11.hodnotiaceho kola k 22.07.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 10.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 10.hodnotiaceho kola k 22.04.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 9.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 9.hodnotiaceho kola k 22.01.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 8.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 8.hodnotiaceho kola k 22.10.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 7.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 7.hodnotiaceho kola k 22.07.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 6.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 6.hodnotiaceho kola k 22.04.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 5.hodnotiaceho kola k 22.01.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 4.hodnotiaceho kola k 22.10.2021: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 3.hodnotiaceho kola k 22.07.2021: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 2.hodnotiaceho kola k 22.04.2021: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiacom kole k 22.01.2021: 0,-€
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000,-€