Výzva IROP-CLLD-V904-512-001

Výzva C1 Komunitné služby IROP-CLLD-V904-512-001

Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku Výzva IROP-CLLD-V904-512-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Bebrava) pre aktivitu C1 Komunitné sociálne služby

Dátum vyhlásenia: 22.10.2020
Dátum uzavretia prvého kola: 22.01.2021.
Dátum uzavretia druhého kola: 22.04.2021.
Dátum uzavretia tretieho kola: 22.07.2021.

MAS uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. MAS zverejní informáciu o plánovanom uzavretí výzvy na svojom webovom sídle www.masbebrava.sk a v spolupráci s Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len „RO“) zabezpečí jej zverejnenie na webovom sídle RO www.mpsr.sk. Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnené najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl.

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu: 40.000€
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: C1 Komunitné sociálne služby

Dokumenty na stiahnutie:
Výzva IROP-CLLD-V904-512-001

Prílohy k výzve:

Príloha Výzvy č.1 – Formulár ŽoPr
Príloha Výzvy č. 2 – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha Výzvy č. 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha Výzvy č. 4 – Kritériá pre výber projektov

Prílohy k ŽoPr:
Príloha ŽoPr č. 1 – Splnomocnenie
Príloha ŽoPr č. 2 – Podnik v ťažkostiach (Test pondiku v ťažkostiach +Pokyny a Inštrukcie)
Príloha ŽoPr č. 3 – Úverový prísľub
Príloha ŽoPR č. 5 – Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov
Príloha ŽoPr č. 6 – Rozpočet projektu
Príloha ŽoPr č. 7 – Ukazovatele hodnotenia FS

Iné Prílohy:
Zmluva s Realizátorom stratégie -vzor

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 10.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiaceho kola k 22.04.2021: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000 €

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiaceho kola k 22.01.2021: 0,-€
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000,-€