Výzva IROP-CLLD-V904-512-001 (C1)

Výzva IROP-CLLD-V904-512-001

Výzva C1 Komunitné služby

Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku Výzva IROP-CLLD-V904-512-002 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Bebrava) pre aktivitu C1 Komunitné sociálne služby

Dátum vyhlásenia: 22.10.2020
Dátum uzavretia prvého kola: 22.01.2021.
Dátum uzavretia druhého kola: 22.04.2021
Dátum uzavretia tretieho kola: 22.07.2021
Dátum uzavretia štvrtého kola: 22.10.2021

MAS uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. MAS zverejní informáciu o plánovanom uzavretí výzvy na svojom webovom sídle www.masbebrava.sk a v spolupráci s Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len „RO“) zabezpečí jej zverejnenie na webovom sídle RO www.mpsr.sk. Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnené najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl.

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:            40.000€
Operačný program:        Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os:          5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ:     5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita:         C1 Komunitné sociálne služby

Dokumenty na stiahnutie:
Výzva IROP-CLLD-V904-512-001

Prílohy k výzve:
Príloha Výzvy č. 1 – Formulár_ŽoPr
Príloha Výzvy č. 2 – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha Výzvy č. 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha Výzvy č. 4 – Kritériá pre výber projektov

!!!Dávame do pozornosti aktualizáciu prílohy č. 4 Výzvy – Kritéria pre výber projektov v znení 1. opravy zjavnej nesprávnosti.!!! – zmena sa týka bodového kritéria č.6
Priloha-c.4-vyzvy_Kriteria_pre_vyber_projektovv znení 1. opravy zjavnej nesprávnosti

Prílohy k ŽoPr:
Príloha ŽoPr č. 1 – Splnomocnenie
Príloha ŽoPr č. 2 – Podnik v ťažkostiach (Test pondiku v ťažkostiach +Pokyny a Inštrukcie)
Príloha ŽoPr č. 3 – Úverový prísľub
Príloha ŽoPR č. 5 – Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov
Príloha ŽoPr č. 6 – Rozpočet projektu
Príloha ŽoPr č. 7 – Ukazovatele hodnotenia FS

Iné Prílohy:
Príručka pre ReS a užívateľa
Vzor zmluvy o príspevok
Hlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu
ŽoP Užívateľ na MAS

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 6.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 6.hodnotiaceho kola k 22.04.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 5.hodnotiaceho kola k 22.01.2022: 0,00 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 4.hodnotiaceho kola k 22.10.2021: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 3.hodnotiaceho kola k 22.07.2021: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 2.hodnotiaceho kola k 22.04.2021: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiacom kole k 22.01.2021: 0,-€
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 40.000,-€