PRV VÝZVY

Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vyhlasované v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Podopatrenie:                        19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Primárna fokusová oblasť:    14.2 – 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Sekundárna fokusová oblasť predominantná:    14.2 – 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Sekundárna fokusová oblasť doplnková:    6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania
                                                                               pracovných miest

Podopatrenia PRV:

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

⇒  Výzva MAS_095/4.1/2 – vyhlásená

⇒  Výzva MAS_095/4.1/1 – uzavretá 

6.3 Podpora na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

⇒  Výzva MAS_095/6.3/2 – vyhlásená

⇒  Výzva MAS_095/6.3/1 – uzavretá

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie(mimo Bratislavský kraj)

⇒  Výzva MAS_095/7.2/9  – uzavretá

⇒  Výzva MAS_095/7.2/8  – uzavretá

⇒  Výzva MAS_095/7.2/7  – uzavretá

⇒  Výzva MAS_095/7.2/6 – uzavretá

⇒  Výzva MAS_095/7.2/5 – uzavretá 

⇒  Výzva MAS_095/7.2/3 – uzavretá

⇒  Výzva MAS_095/7.2/2 – uzavretá

⇒  Výzva MAS_095/7.2/1 – uzavretá

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry(mimo Bratislavský kraj)

⇒  Výzva MAS_095/7.4/9 – uzavretá

⇒  Výzva MAS_095/7.4/8 – uzavretá

⇒  Výzva MAS_095/7.4/7 – uzavretá

⇒  Výzva MAS_095/7.4/5 – uzavretá

⇒  Výzva MAS_095/7.4/4 – uzavretá

⇒  Výzva MAS_095/7.4/3 – uzavretá

7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

⇒  Výzva MAS_095/7.5/6 – uzavretá

⇒  Výzva MAS_095/7.5/5 – uzavretá 

⇒  Výzva MAS_095/7.5/4 – uzavretá 

 

 

⇒  Výzva MAS_095/7.5/3 – uzavretá

 


⇒  Výzva MAS_095/7.5/2 – uzavretá

 


⇒  Výzva MAS_095/7.5/1 – uzavretá


Vzor zmluvy žiadosti o nenávratný príspevok –
 Na stiahnutie