Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vyhlasované v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Podopatrenie:                        19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Primárna fokusová oblasť:    14.2 – 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Sekundárna fokusová oblasť predominantná:    14.2 – 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Sekundárna fokusová oblasť doplnková:    6A. Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania
                                                                               pracovných miest

Podopatrenia PRV:

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie(mimo Bratislavský kraj)

⇒  Výzva MAS_095/7.2/6 

⇒  Výzva MAS_095/7.2/5 - uzavretá 

⇒  Výzva MAS_095/7.2/3 - uzavretá

⇒  Výzva MAS_095/7.2/2 - uzavretá

⇒  Výzva MAS_095/7.2/1 - uzavretá

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry(mimo Bratislavský kraj)

⇒  Výzva MAS_095/7.4/7 - uzavretá

 

⇒  Výzva MAS_095/7.4/5 - uzavretá 

 


⇒  Výzva MAS_095/7.4/4 - uzavretá

 


⇒  Výzva MAS_095/7.4/3 - uzavretá

7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

⇒  Výzva MAS_095/7.5/4 - uzavretá 

 

 

⇒  Výzva MAS_095/7.5/3 - uzavretá

 


⇒  VýzvaMAS_095/7.5/2 - uzavretá

 


⇒  Výzva MAS_095/7.5/1 - uzavretá


Vzor zmluvy žiadosti o nenávratný príspevok –
 Na stiahnutie