MAS_095/7.4/3 (7.4 – PRV) uzavretá

Výzva 7.4/3 MAS Bebrava-aktualizovaná (akt. č.4)

Výzva-MAS-095-743-4-Januar2020

MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Bebrava z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podoopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).
Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore. Dĺžka trvania výzvy je do 10.01.2020

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 12.8.2019     Dátum uzavretia: 07.02.2020

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 172 500,00 €     za zdroj ŠR: 57 500,00 €
Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra
Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Bebrava

Zoznam Príloh:
Vyberove a hodnotiace kriteria_CLLD_MAS_Bebrava2 (1)
priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1 (1)
priloha_c_26b_vyhlasenie_prijemcu-minimalnej-pomoci_-podopatrenie-1-2 (1)
priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif (1)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz (2)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp (4)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci (2)
priloha_c_18b_-prirucka_msp-1 (1)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov (3)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo (4)
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz (2)
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo (3)
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet (2)
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz (1)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp (2)
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4 (1)
Priloha_c_3C_Oznámenie o zmene_ zruseni vyzvy7.4.3-4web (1)
priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz (1)
priloha_c_1_prirucka-pre-prijimatela-nfp_leader_verzia-1-1_bsz (2)

 

Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_095/7.4/3 – predĺženie termínu predkladania ŽoNFP.

Príloha 3c predĺženie – Aktualizácia č.1-Výzva 7.4 Opatrenia PRV Miestnej akčnej skupiny BEBRAVA

Občianske združenie MAS Bebrava v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje výzvu v rámci opatrenia 309074001 – 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)” na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 12.8.2019     Dátum uzavretia: 10.01.2020

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 172 500,00 €     za zdroj ŠR: 57 500,00 €
Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra
Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Bebrava

Zoznam Príloh:

príloha č. 1 – príručka pre prijímateľa NFP
príloha č. 2b – projekt realizácie
príloha č. 4b – vzor žiadosti o NFP
príloha č. 5b – oznámenie o spätvzati ŽoNFP
príloha č. 6b – podmienky poskytnutia prispevku-výberové a hodnotiace kritétia
príloha č. 8a – stavebný rozpočet
príloha č. 13a – čestné vyhlásenie k VO
príloha č. 15a – dokumentacia VO
príloha č. 16a – metodický pokyn k sociálnemu VO
príloha č. 17b – informacia pre žiadateľov
príloha č. 19b – metodicke usmernenie koordinátora štátnej pomoci
príloha č. 21b – čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP
príloha č. 22b – Formulár žiadosti o výpis z registra trestov – prosíme žiadateľov neodovzdávať toto tlačivo, ale potvrdenie zo súdu, pošty a pod., nakoľko MAS zatiaľ nemá oprávnenie na vstup do registra trestov
Výberové a hodnotiace kritériá MAS BEBRAVA pre výzvy PRV

Výzva 7.4 MAS Bebrava-aktualizovaná

 

Výzva 7.4 Opatrenia PRV Miestnej akčnej skupiny BEBRAVA

MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Bebrava z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podoopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).
Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore. Dĺžka trvania výzvy je do 10.01.2020

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 12.8.2019     Dátum uzavretia: 10.01.2020

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 172 500,00 €     za zdroj ŠR: 57 500,00 €
Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra
Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Bebrava

Zoznam Príloh:

Príloha č. 1 – príručka pre prijímateľa NFP v 1.2
Príloha č. 2b – projekt realizácie
Príloha č. 4b – vzor žiadosti o NFP
Príloha č. 5b – oznámenie o spätvzati ŽoNFP
Príloha č. 6b – podmienky poskytnutia prispevku-výberové a hodnotiace kritériá
Príloha č. 8a – stavebný rozpočet
Príloha č. 13a – čestné vyhlásenie k VO
Príloha č. 15a – dokumentacia VO
Príloha č. 16a – metodický pokyn k sociálnemu VO
Príloha č. 17b – informacia pre žiadateľov
Príloha č. 18b – príručka MSP
Príloha č. 19b – metodicke usmernenie koordinátora štátnej pomoci
Príloha č. 21b – čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP
Príloha č. 22b – Formulár žiadosti o výpis z registra trestov
Príloha č. 24 – Koordinácia synergických účinkov a komplementarít
Príloha č. 26b – Vyhlásenie príjemcu minimálnej pomoci
Príloha č. 27a – Usmernenie PPA č.10_2017 aktualizácia č.1
Výberové a hodnotiace kritériá MAS BEBRAVA pre výzvy PRV -aktualizované

Výzva 7.4 MAS Bebrava 

 

Vyzva_MAS_CLLD_MAS_BEBRAVA_7-4-3ITMS

MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Bebrava z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podoopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)
Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore. Dĺžka trvania výzvy je do 12.11.2019

 

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 12.8.2019     Dátum uzavretia: 12.11.2019

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 172 500,00 €     za zdroj ŠR: 57 500,00 €
Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra
Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Bebrava

Zoznam Príloh:
príloha č. 1 – príručka pre prijímateľa NFP
príloha č. 2b – projekt realizácie
príloha č. 4b – vzor žiadosti o NFP
príloha č. 5b – oznámenie o spätvzati ŽoNFP
príloha č. 6b – podmienky poskytnutia prispevku-výberové a hodnotiace kritétia
príloha č. 8a – stavebný rozpočet
príloha č. 13a – čestné vyhlásenie k VO
príloha č. 15a – dokumentacia VO
príloha č. 16a – metodický pokyn k sociálnemu VO
príloha č. 17b – informacia pre žiadateľov
príloha č. 19b – metodicke usmernenie koordinátora štátnej pomoci
príloha č. 21b – čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP
príloha č. 22b – Formulár žiadosti o výpis z registra trestov
Výberové a hodnotiace kritériá MAS BEBRAVA pre výzvy PRV