PRV Výzvy
MAS_095/7.4/3 (7.4 – PRV) uzavretá

Výzva 7.4/3 MAS Bebrava – aktualizácia č. 4

 

Výzva 7.4/3 PRV MAS Bebrava aktualizácia

 

MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Bebrava) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 12.08.2019     
Dátum uzavretia: 07.02.2020

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 172 500,00 €    
za zdroj ŠR: 57 500,00  €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra
Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Bebrava

Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – príručka pre prijímateľa NFP v 1.2
Príloha č. 2b – projekt realizácie
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz
Príloha č. 8a – stavebný rozpočet
Príloha č. 13a – čestné vyhlásenie k VO
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo (2)
Príloha č. 17b – informácia pre žiadateľov
priloha_c_18b_-prirucka_msp-1
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp (1)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz
priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif
Príloha č. 26b – Vyhlásenie príjemcu minimálnej pomoci
priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1
Výberové a hodnotiace kritéria CLLD MAS Bebrava

Výzva 7.4/3 MAS Bebrava – aktualizácia č. 3

 
 

MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Bebrava) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 12.08.2019     
Dátum uzavretia: 10.01.2020

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 172 500,00 €    
za zdroj ŠR: 57 500,00  €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra
Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Bebrava

Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – príručka pre prijímateľa NFP v 1.2
Príloha č. 2b – projekt realizácie
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz
Príloha č. 8a – stavebný rozpočet
Príloha č. 13a – čestné vyhlásenie k VO
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo (2)
Príloha č. 17b – informácia pre žiadateľov
priloha_c_18b_-prirucka_msp-1
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp (1)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz
priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif
Príloha č. 26b – Vyhlásenie príjemcu minimálnej pomoci
priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1
Výberové a hodnotiace kritéria CLLD MAS Bebrava

Výzva 7.4/3 MAS Bebrava – aktualizácia č. 2

 
 

MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Bebrava) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 12.08.2019     
Dátum uzavretia: 10.01.2020

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 172 500,00 €    
za zdroj ŠR: 57 500,00  €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra
Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Bebrava

Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – príručka pre prijímateľa NFP v 1.2
Príloha č. 2b – projekt realizácie
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz
Príloha č. 8a – stavebný rozpočet
Príloha č. 13a – čestné vyhlásenie k VO
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo (2)
Príloha č. 17b – informácia pre žiadateľov
priloha_c_18b_-prirucka_msp-1
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp (1)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz
priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif
Príloha č. 26b – Vyhlásenie príjemcu minimálnej pomoci
priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1
Výberové a hodnotiace kritéria CLLD MAS Bebrava

Výzva 7.4/3 MAS Bebrava – aktualizácia č. 1

 
 

MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Bebrava) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 12.08.2019     
Dátum uzavretia: 10.01.2020

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 172 500,00 €    
za zdroj ŠR: 57 500,00  €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra
Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Bebrava

Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – príručka pre prijímateľa NFP v 1.2
Príloha č. 2b – projekt realizácie
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz
Príloha č. 8a – stavebný rozpočet
Príloha č. 13a – čestné vyhlásenie k VO
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo (2)
Príloha č. 17b – informácia pre žiadateľov
priloha_c_18b_-prirucka_msp-1
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp (1)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz
priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif
Príloha č. 26b – Vyhlásenie príjemcu minimálnej pomoci
priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1
Výberové a hodnotiace kritéria CLLD MAS Bebrava

Výzva 7.4/3 MAS Bebrava 

 
 

MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Bebrava) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb previdiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 12.08.2019     
Dátum uzavretia: 12.11.2019

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 172 500,00 €    
za zdroj ŠR: 57 500,00  €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra
Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Bebrava

Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – príručka pre prijímateľa NFP
Príloha č. 2b – projekt realizácie
Príloha č. 4b – vzor žiadosti o NFP
Príloha č. 5b – oznámenie o späťvzatí ŽoNFP
Príloha č. 6b – podmienky poskytnutia príspevku-výberové a hodnotiace kritéria
Príloha č. 8a – stavebný rozpočet
Príloha č. 13a – čestné vyhlásenie k VO
Príloha č. 15a – dokumentácia VO
Príloha č. 16a – metodický pokyn k sociálnemu VO
Príloha č. 17b – informácia pre žiadateľov
Príloha č. 19b – metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp
Príloha č. 22b – Formulár žiadosti o výpis z registra trestov
Výberové a hodnotiace kritériá MAS BEBRAVA pre výzvy PRV