Výzva 7.5 MAS Bebrava-aktualizovaná

Výzva MAS – CLLD 7-5-1akt2-05-12-2019 (1)

MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Bebrava z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podoopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).
Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore. Dĺžka trvania výzvy je do 28.11.2019

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 28.8.2019     Dátum uzavretia: 06.12.2019

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 42 000,00 €     za zdroj ŠR: 14 000,00 €
Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra
Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Bebrava

Zoznam Príloh:
Vyberove a hodnotiace kriteria_CLLD_MAS_Bebrava2 (2)
priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1 (2)
priloha_c_26b_vyhlasenie_prijemcu-minimalnej-pomoci_-podopatrenie-1-2 (2)
priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif (2)
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz (3)
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp (7)
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci (4)
priloha_c_18b_-prirucka_msp-1 (2)
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov (5)
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo (8)
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz (3)
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo (6)
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet (5)
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz (2)
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp (4)
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4 (2)
priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz (2)
priloha_c_1_prirucka-pre-prijimatela-nfp_leader_verzia-1-1_bsz (5)

Výzva 7.5 MAS Bebrava

Výzva 7.5 Opatrenia PRV Miestnej akčnej skupiny BEBRAVA

MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Bebrava z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podoopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj).
Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore. Dĺžka trvania výzvy je do 28.11.2019

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 28.8.2019     Dátum uzavretia: 28.11.2019

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 42 000,00 €     za zdroj ŠR: 14 000,00 €
Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra
Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Bebrava

Zoznam Príloh:
Príloha č. 1 – príručka pre prijímateľa NFP 
Príloha č. 2b – projekt realizácie 
Príloha č. 4b – vzor žiadosti o NFP 
Príloha č. 5b – oznámenie o spätvzati ŽoNFP 
Príloha č. 6b – podmienky poskytnutia prispevku-výberové a hodnotiace kritétia 
Príloha č. 8a – stavebný rozpočet 
Príloha č. 13a – čestné vyhlásenie k VO 
Príloha č. 15a – dokumentacia VO 
Príloha č. 16a – metodický pokyn k sociálnemu VO 
Príloha č. 17b – informacia pre žiadateľov 
Príloha č. 19b – metodicke usmernenie koordinátora štátnej pomoci 
Príloha č. 21b – čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP 
Príloha č. 22b – Formulár žiadosti o výpis z registra trestov 
Výberové a hodnotiace kritériá MAS BEBRAVA pre výzvy PRV