PRV Výzvy
MAS_095/4.1/1 (4.1 – PRV) - uzavretá

Výzva 4.1/1 MAS Bebrava

Výzva 4.1 Opatrenia PRV Miestnej akčnej skupiny BEBRAVA

MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Bebrava) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre opatrenie 4, podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. (mimo Bratislavský kraj).

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 30.11.2023  
Dátum uzavretia: 29.01.2024

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 30 975,72 €    
za zdroj ŠR: 10 325,24 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra
Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Bebrava

Zoznam príloh:
Výzva MAS – CLLD – MAS_0954.11
Príručka pre prijímateľa NFP v 1.5
Výberové a hodnotiace kritériá MAS BEBRAVA pre výzvy PRV
Priloha_c_2B-Projekt-realizacie_4.1
Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5
Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5
Príloha č._6B_podmienky-poskytnutia-prspevku-vberovho-a-hodnotiace-kritri_verzia-1-5_d2-bsz
Priloha_c_9B-Zoznam-komodit-specialnej-rastl.-vyr.-_VERZIA-1.5
Priloha_c_10B-Zoznam-rychlorast.drevin-pre-ucely-pest.-ornej-pod._VERZIA-1.5
Priloha_c_13B_kez_podvojne-uctovnictvo_VERZIA-1.5
Priloha_c_13B_kez-mikrouctovne-jednotky_-VERZIA-1.5
Priloha_c_13B-kez_jednoduche_uctovnictvo_VERZIA-1.5
Priloha_c_16A-Zoznam-dokumentacie-k-VO
Priloha_c_16B Vyhlasenie o velkosti podniku MSP_VERZIA 1.5
Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5
Priloha_c_18B_ Prirucka_MSP_VERZIA 1.5
Priloha_c_19B_Metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci_VERZIA-1.5
Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5
Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5
Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5