Výzva IROP-CLLD-V904-511-001 (A1)

Výzva IROP-CLLD-V904-511-001

 

Výzva A1 Podpora podnikania a inovácií

Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku Výzva IROP-CLLD-V904-511-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Bebrava) pre aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií

Dátum vyhlásenia: 16.06.2021
Dátum uzavretia prvého kola: 20.08.2021
Dátum uzavretia druhého kola: 20.10.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca.

MAS uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. MAS zverejní informáciu o plánovanom uzavretí výzvy na svojom webovom sídle www.masbebrava.sk a v spolupráci s Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len „RO“) zabezpečí jej zverejnenie na webovom sídle RO www.mpsr.sk. Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnené najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl.

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:            250.000€
Operačný program:        Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os:          5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ:     5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Aktivita:         A1 Podpora podnikania a inovácií

Dokumenty na stiahnutie:
Výzva-IROP_CLLD_V904_511_001

Prílohy k výzve:
Príloha Výzvy č.1 – Formulár ŽoPr
Príloha Výzvy č. 2 – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha Výzvy č. 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha Výzvy č. 4 – Kritériá pre výber projektov

!!!Dávame do pozornosti aktualizáciu prílohy č. 4 Výzvy – Kritéria pre výber projektov v znení 1. opravy zjavnej nesprávnosti.!!! – zmena sa týka bodového kritéria č.8
Priloha-c.4-vyzvy_Kriteria_pre_vyber_projektovv znení 1. opravy zjavnej nesprávnosti

Prílohy k ŽoPr:
Príloha_1_ŽoPr_Splnomocnenie
Príloha_2_ŽoPr_Vyhlásenie_o_veľkosti  podniku
Príloha_2a_ŽoPr-Modelovy_priklad_vyplnenia_vyhlasenia_o_velkosti
Príloha_3_ŽoPr_Úverovy_prísľub_IROP
Príloha_4_ŽoPr-Údaje_na_vyžiadanie_výpisu_z_registra_trestov
Príloha_5_ŽoPr_Rozpocet_projektu
Priloha_6_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_FS
Priloha_7_ZoPr_Financna_analyza
Príloha_7a_ŽoPr_Inštrukcia k finančnej analýze
Príloha_11_ŽoPr-Prehľad_minimalnej_pomoci

Iné Prílohy:
Príručka pre ReS a užívateľa
Vzor zmluvy o príspevok
Hlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu
ŽoP Užívateľ na MAS

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 5.hodnotiacom kole k 20.04.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 151 347,90 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 4.hodnotiacom kole k 20.02.2022: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 151 347,90 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 3.hodnotiacom kole k 20.12.2021: 49 225,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 151 347,90 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 2.hodnotiacom kole k 20.10.2021: 0,00 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 200 572, 90 €

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-511-001
Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiacom kole k 20.08.2021: 49 427,10 €
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 200 572, 90 €