IROP VÝZVY

Výzvy na predkladanie Žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP).

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:         

5.1.1  Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Hlavné aktivity:

A1. Podpora podnikania a inovácií

 

Výzva IROP-CLLD-V904-511-001

B1. Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

 

Výzva IROP-CLLD-V904-512-002

C1. Komunitné sociálne služby

 

Výzva IROP-CLLD-V904-512-001


Vzor zmluvy o príspevok –
 Na stiahnutie

Oprávnené výdavky v rámci aktivity A1

021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny

              1   výstavba nových stavieb, prístavby, nadstavby

              2   rekonštrukcia a modernizácia existujúcich stavieb

022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vo výške obstarávacej ceny

               1  nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení vrátane prvého zaškolenia obsluhy (napr. CNC
                   stroje, brúsky, frézy a iné výrobné zariadenia) vrátane obslužného softvéru, ak tvorí súčasť obstarávacej ceny
                   zariadenia

              2  nákup technológií alebo časti technológií tvoriacich navzájom funkčný celok vrátane obslužného softvéru, ak tvorí
                  súčasť obstarávacej ceny zariadenia

023 – Dopravné prostriedky

              1   výstavba nových stavieb, prístavby, nadstavby

              2   rekonštrukcia a modernizácia existujúcich stavieb

Nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy nie je oprávnený. Uvedené sa týka výlučne žiadateľov, ktorí pôsobia v oblasti cestenej nákladnej dopravy. Nákup nákladného vozidla na prepravu materiálu, alebo tovaru pre účely žiadateľa, teda nie za úplatu pre tretie subjekty je oprávnený.

029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok vo výške obstarávacej ceny

              1  nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení vrátane prvého zaškolenia obsluhy (napr. CNC
                  stroje, brúsky, frézy a iné
 výrobné zariadenia)

             2  nákup technológií alebo časti technológií tvoriacich navzájom funkčný celok

A1 4

518 - ostatné služby

marketingové aktivity, podporujúce podnik rôznymi formami (letáky, reklamné pútače, inzercia a pod.)

Výdavky na marketingové aktivity sú oprávnené len v kombinácii s oprávnenými výdavkami uvedenými aspoň v rámci jednej inej skupiny výdavkov pre túto oprávnenú aktivitu a to maximálne do výšky 25% celkových oprávnených výdavkov projektu.