Miestna akčná skupina
BEBRAVA

u nás je všetko blízko

MAS Bebrava

Miestna akčná skupina (skratka MAS) je partnerstvo zástupcov verejného, podnikateľského a občianskeho sektoru, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území.

20

OBCÍ

15

občianskych združení

7

podnikateľov

2014

Vznik združenia

Sme zapojení v systéme duálneho vzdelávania

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania. Vyznačuje sa úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. 

Schválené projekty

Animácie a oživenie MAS Bebrava

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Implementácia stratégie CLLD MAS Bebrava

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Financovanie prevádzkových nákladov MAS Bebrava

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Financovanie nákladov súvisiacich s prevádzkou MAS Bebrava

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020

Rozvíjame región v spolupráci