Obec Malá Hradná

Popis

 

Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, samostatne hospodári s vlastným majetkom, vlastnými príjmami. Má spôsobilosť na právne úkony a má presne vymedzené územie, ktoré tvorí jej katastrálne územie. Obec má vlastný názov, používa vlastné symboly a tvorí samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.

História

Naša obec leží v severnom výbežku sprašovej Nitrianskej pahorkatiny v blízkosti Považského Inovca, juhovýchodne od mesta Trenčín. Už samotný názov obce nasvedčuje tomu, že ide o starobylosť. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1092. Obec sa v starých spisoch spomína ako Gradna, z čoho sa neskôr vyvinul jej dnešný názov. Naša obec zohrala významnú úlohu pri tvorbe cirkevnej organizácie už počas Veľkomoravskej ríše v období včasného feudalizmu, teda po obnovení nitrianskeho biskupstva, keď v Malej Hradnej vznikol samostatný arcidiakonát, ktorý na svojej púti navštívil aj sv. Cyril a sv. Metod. Dnešný rímskokatolícky kostol je zasvätený sv. Vavrincovi – diakonovi a je miestom množstva historických a kultúrnych pamiatok.

Pozoruhodné udalosti

– stavanie mája,
– Memoriál Mareka Urbánka,
– ples športovcov.

Služby, hlavná činnosť

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Priority v rámci MAS

– podpora priaznivého demografického vývoja v obci,
– zlepšovanie podmienok pre činnosť predškolského zariadenia v obci,
– vytváranie podmienok a podpora činnosti obecných organizácií,
– rozvíjanie kultúrnych, športových a spoločenských tradícií v obci,
– racionálne využívanie prírodného potenciálu a udržiavanie pamiatok v obci,
– vytvorenie rekreačných zón, rozvoj turizmu v obci,
– odpadové hospodárstvo obce,
– vodné hospodárstvo obce.

Projekty v rámci MAS

– rekonštrukcia a modernizácia existujúceho a bývalého predškolského zariadenia,
– vybudovanie prístupovej cesty na miestny cintorín v časti obce Kochnáč,
– rekonštrukcia a modernizácia už existujúceho vodojemu,
– modernizácia a zateplenie kultúrneho domu, modernizácia jeho vnútorného vybavenia,
– rekonštrukcia tanečného kruhu,
– vybudovanie a rekonštrukcia autobusových zastávok,
– výstavba a rekonštrukcia chodníkov,
– rekonštrukcia betónovej plochy určenej na športové ihrisko,
– rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia,
– vybudovanie oddychových zón a posedení,
– vybudovanie cyklotrasy.

Webová stránka obce https://www.e-obce.sk/obec/malahradna/mala-hradna.html

PHRSR_2016-2025_platný