IROP Výzvy
Výzva IROP-CLLD-V904-512-002 (B1)


Výzva ZRUŠENÁ od 28.02.2023

 


Informácia o plánovanom zrušení výzvy IROP-CLLD-V904-512-002:


MAS plánuje predmetnú výzvu zrušiť a to z dôvodu, že od jej vyhlásenia neprijala žiadnu ŽoPr.
Predpokladaný dátum zrušenia výzvy je 28.02.2023, pričom indikatívna výška alokovaných finančných prostriedkov na túto výzvu sa zmenou konceptu Stratégie CLLD presunie do aktivity A1 Podpora podnikania a inovácií. 

 

Výzva IROP-CLLD-V904-512-002 – Aktualizácia č.1

Výzva B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry 

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Informácia o aktualizácii výzvy MAS Bebrava

Miestna akčná skupina Bebrava aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku Výzva IROP-CLLD-V904-512-002 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Bebrava) pre aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry z dôvodu aktualizácie Implementačného modelu CLLD verzia 1.6. 

Dátum účinnosti aktualizácie: 

Dokumenty dotknuté aktualizáciou na stiahnutie:
Výzva IROP-CLLD-V904-512-002 bez sledovania zmien
Výzva_IROP_CLLD_V904__512_002_so sledovaním zmien

Prílohy k Výzve:
Príloha Výzvy č. 1 – Formulár ŽoPr
Príloha Výzvy č. 2 -Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov
Príloha Výzvy č. 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha Výzvy č. 4 -Kritéria pre výber projektov

Prílohy k ŽoPr:
Príloha ŽoPr č. 6 – Rozpočet projektu

Výzva IROP-CLLD-V904-512-002

Výzva B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry 

Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku Výzva IROP-CLLD-V904-512-002 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Bebrava) pre aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Dátum vyhlásenia: 12.11.2020
MAS uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. MAS zverejní informáciu o plánovanom uzavretí výzvy na svojom webovom sídle www.masbebrava.sk a v spolupráci s Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len „RO“) zabezpečí jej zverejnenie na webovom sídle RO www.mpsr.sk. Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnené najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl.

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:            124.000€
Operačný program:        Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os:          5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ:     5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita:         B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Dokumenty na stiahnutie:
Výzva IROP-CLLD-V904-512-002

Prílohy k výzve:
Príloha Výzvy č. 1 – Formular_ZoPr
Príloha Výzvy č. 2 – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha Výzvy č. 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov 
Príloha Výzvy č. 4 – Kritériá pre výber projektov

Prílohy k ŽoPr:
Príloha ŽoPr č. 1 – Splnomocnenie
Príloha ŽoPr č. 2 – Podnik v ťažkostiach (Test pondiku v ťažkostiach +Pokyny a Inštrukcie)
Príloha ŽoPr č. 3 – Úverový prísľub
Príloha ŽoPr č. 5 – Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov
Príloha ŽoPr č. 6 – Rozpočet projektu
Príloha ŽoPr č. 7 – Ukazovatele hodnotenia FS

Iné Prílohy:
Príručka pre ReS a užívateľa
Vzor zmluvy o príspevok
Hlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 8.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-002:
Výška žiadaného príspevku po ukončení 8.hodnotiaceho kola k 12.11.2022: 0,-€
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 124.000,-€

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 7.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-002
Výška žiadaného príspevku po ukončení 7.hodnotiaceho kola k 12.08.2022: 0,-€
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 124.000,-€

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 6.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-002
Výška žiadaného príspevku po ukončení 6.hodnotiaceho kola k 12.05.2022: 0,-€
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 124.000,-€

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-002

Výška žiadaného príspevku po ukončení 5.hodnotiaceho kola k 12.02.2022: 0,-€

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 124.000,-€

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-002
Výška žiadaného príspevku po ukončení 4.hodnotiaceho kola k 12.11.2021: 0,-€
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 124.000,-€

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-002
Výška žiadaného príspevku po ukončení 3.hodnotiaceho kola k 12.08.2021: 0,-€
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 124.000,-€

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-002
Výška žiadaného príspevku po ukončení 2.hodnotiaceho kola k 12.05.2021: 0,-€
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 124.000,-€

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-002
Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiaceho kola k 12.02.2021: 0,-€
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 124.000,-€