IROP Výzvy
Výzva IROP-CLLD-V904-512-002 (B1)

Výzva IROP-CLLD-V904-512-002 – Aktualizácia č.1

Výzva B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry 

Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Informácia o aktualizácii výzvy MAS Bebrava

Miestna akčná skupina Bebrava aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku Výzva IROP-CLLD-V904-512-002 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Bebrava) pre aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry z dôvodu aktualizácie Implementačného modelu CLLD verzia 1.6. 

Dátum účinnosti aktualizácie: 

Dokumenty dotknuté aktualizáciou na stiahnutie:
Výzva IROP-CLLD-V904-512-002 bez sledovania zmien
Výzva_IROP_CLLD_V904__512_002_so sledovaním zmien

Prílohy k Výzve:
Príloha Výzvy č. 1 – Formulár ŽoPr
Príloha Výzvy č. 2 -Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov
Príloha Výzvy č. 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha Výzvy č. 4 -Kritéria pre výber projektov

Prílohy k ŽoPr:
Príloha ŽoPr č. 6 – Rozpočet projektu

Výzva IROP-CLLD-V904-512-002

Výzva B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry 

Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku Výzva IROP-CLLD-V904-512-002 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Bebrava) pre aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Dátum vyhlásenia: 12.11.2020
MAS uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. MAS zverejní informáciu o plánovanom uzavretí výzvy na svojom webovom sídle www.masbebrava.sk a v spolupráci s Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len „RO“) zabezpečí jej zverejnenie na webovom sídle RO www.mpsr.sk. Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnené najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl.

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:            124.000€
Operačný program:        Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os:          5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ:     5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita:         B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Dokumenty na stiahnutie:
Výzva IROP-CLLD-V904-512-002

Prílohy k výzve:
Príloha Výzvy č. 1 – Formular_ZoPr
Príloha Výzvy č. 2 – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha Výzvy č. 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov 
Príloha Výzvy č. 4 – Kritériá pre výber projektov

Prílohy k ŽoPr:
Príloha ŽoPr č. 1 – Splnomocnenie
Príloha ŽoPr č. 2 – Podnik v ťažkostiach (Test pondiku v ťažkostiach +Pokyny a Inštrukcie)
Príloha ŽoPr č. 3 – Úverový prísľub
Príloha ŽoPr č. 5 – Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov
Príloha ŽoPr č. 6 – Rozpočet projektu
Príloha ŽoPr č. 7 – Ukazovatele hodnotenia FS

Iné Prílohy:
Príručka pre ReS a užívateľa
Vzor zmluvy o príspevok
Hlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 7.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-002
Výška žiadaného príspevku po ukončení 7.hodnotiaceho kola k 12.08.2022: 0,-€
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 124.000,-€

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 6.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-002
Výška žiadaného príspevku po ukončení 6.hodnotiaceho kola k 12.05.2022: 0,-€
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 124.000,-€

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 5.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-002

Výška žiadaného príspevku po ukončení 5.hodnotiaceho kola k 12.02.2022: 0,-€

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 124.000,-€

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-002
Výška žiadaného príspevku po ukončení 4.hodnotiaceho kola k 12.11.2021: 0,-€
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 124.000,-€

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-002
Výška žiadaného príspevku po ukončení 3.hodnotiaceho kola k 12.08.2021: 0,-€
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 124.000,-€

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-002
Výška žiadaného príspevku po ukončení 2.hodnotiaceho kola k 12.05.2021: 0,-€
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 124.000,-€

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-002
Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiaceho kola k 12.02.2021: 0,-€
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 124.000,-€