Výzva IROP-CLLD-V904-512-002

Výzva B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry IROP-CLLD-V904-512-002

Miestna akčná skupina Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku Výzva IROP-CLLD-V904-512-002 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Bebrava) pre aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Dátum vyhlásenia: 12.11.2020
Dátum uzavretia prvého kola: 12.02.2021.
Dátum uzavretia druhého kola: 12.05.2021
Dátum uzavretia tretieho kola: 12.08.2021

MAS uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. MAS zverejní informáciu o plánovanom uzavretí výzvy na svojom webovom sídle www.masbebrava.sk a v spolupráci s Riadiacim orgánom pre IROP (ďalej len „RO“) zabezpečí jej zverejnenie na webovom sídle RO www.mpsr.sk. Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnené najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl.

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu: 124.000€
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Dokumenty na stiahnutie:
Výzva IROP-CLLD-V904-512-002

Prílohy k výzve:
Príloha Výzvy č. 1 – Formular_ZoPr
Príloha Výzvy č. 2 – Špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít a výdavkov
Príloha Výzvy č. 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov Príloha_výzvy_03_Zoznam_meratelnych_ukazovatelov
Príloha Výzvy č. 4 – Kritériá pre výber projektov

Prílohy k ŽoPr:
Príloha ŽoPr č. 1 – Splnomocnenie
Príloha ŽoPr č. 2 – Podnik v ťažkostiach (Test pondiku v ťažkostiach +Pokyny a Inštrukcie)
Priloha_3_ZoPr_Uverovy_prislub
Priloha_5_ZoPr-Udaje_na_vyziadanie_vypisu
Priloha_6_ZoPr-Rozpocet_projektu
Príloha ŽoPr č. 7 – Ukazovatele hodnotenia FS

Iné Prílohy:
Zmluva s Realizátorom stratégie -vzor

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-002
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-002
Výška žiadaného príspevku po ukončení 2.hodnotiaceho kola k 12.05.2021: 0,-€
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 124.000,-€

 

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-002
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-V904-512-002
Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiaceho kola k 12.02.2021: 0,-€
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 124.000,-€