Sekcia výzvy MAS slúži pre informácie ohľadne výziev, ktoré vyhlasuje MAS Bebrava, za účelom naplnenia Stratégie CLLD.

Je rozdelená do častí PRV a IROP