VÝZVY MAS

Sekcia výzvy MAS slúži pre informácie ohľadne výziev, ktoré vyhlasuje MAS Bebrava, za účelom naplnenia Stratégie CLLD.

Je rozdelená do častí IROP, PRV a Výzvy na OH vyhlasovaných MAS Bebrava