STRATÉGIA CLLD

Aktualizácia stratégie CLLD MAS Bebrava v nadväznosti na získanie dodatočnej alokácie a predlženie obdobia PRV SR 2014-2022.

Pre skvalitnenie života obyvateľov vidieka bol pre programové obdobie EÚ na roky 2014-2020 zadefinovaný nástroj s názvom Miestny rozvoj vedený komunitou, po anglicky „Comunity Local Leed Development“ (CLLD).