PRV Výzvy
MAS_095/6.3/1 (6.3 – PRV) - uzavretá

Aktualizácia č. 1 Výzvy 6.3/1 MAS Bebrava

Oznámenie o zmene Výzvy na predkladanie ŽoNFP

MAS Bebrava zverejňuje aktualizáciu č.1 Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Bebrava) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre opatrenie 6, podopatrenie 6.3 Podpora na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj).

Aktualizácia platná od 25.7.2023.

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 30.05.2023     
Dátum uzavretia: 29.08.2023

Zoznam príloh dotknutých aktualizáciou:
Výzva MAS_095/6.3/1-aktualizácia č.1

Výzva 6.3/1 MAS Bebrava

Výzva 6.3 Opatrenia PRV Miestnej akčnej skupiny BEBRAVA

MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Bebrava) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre opatrenie 6, podopatrenie 6.3 Podpora na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj).

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 30.05.2023     
Dátum uzavretia: 25.07.2023

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 11 250,00 €    
za zdroj ŠR: 3 750,00 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra
Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Bebrava

Zoznam príloh:
Výzva MAS_095/6.3/1
Príručka pre prijímateľa NFP v 1.5
Výberové a hodnotiace kritériá MAS BEBRAVA pre výzvy PRV
Príloha č. 2B Projekt realizácie – podopatrenie 6.3
Priloha_c_4B_ Vzor ziadosti o NFP_VERZIA 1.5
Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5
Príloha_c_6B_Podmienky poskytnutia príspevku_verzia-1-5_d1
Priloha_c_16B Vyhlasenie o velkosti podniku MSP_VERZIA 1.5
Priloha_c_17B_Informacia pre ziadatelov_VERZIA 1.5
Priloha_c_18B_ Prirucka_MSP_VERZIA 1.5
Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5
Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5
Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5
Priloha_c_32B Koeficienty štandardného výstupu pre podopatrenie 6.3_VERZIA 1.5
Priloha_c_33B Tabuľka pre výp. štand. výs. (podopatrenie 6.3)_VERZIA 1.5
Príloha_c_35B Oznámenie _Odpočet podnikateľského plánu (podopatrenie 6.3)_VERZIA 1.5
Priloha_c_36B Zoznam komodít v ŠRV (podopatrenie 6.3)_VERZIA 1.5