PRV Výzvy
MAS_095/7.4/8 (7.4 – PRV) - uzavretá

Výzva 7.4/8 MAS Bebrava

Výzva 7.4 Opatrenia PRV Miestnej akčnej skupiny BEBRAVA

MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Bebrava) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 01.08.2023  
Dátum uzavretia: 30.09.2023

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 105 097,77 €    
za zdroj ŠR: 35 032,59 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra
Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Bebrava

Zoznam príloh:
Výzva MAS_095/7.4/8
Príručka pre prijímateľa NFP v 1.5
Výberové a hodnotiace kritériá MAS BEBRAVA pre výzvy PRV
Priloha_c_2B Projekt realizácie_7.4
Priloha_c_4B_ Vzor žiadosti o NFP_VERZIA 1.5
Priloha_c_4B_Popis ziadosti o NFP_VERZIA 1.5
Priloha_c_5B Oznamenie o spatvzatí ŽoNFP_VERZIA 1.5
Príloha_c_6B_Podmienky poskytnutia príspevku_verzia-1-5_d1
Priloha_c_8A_Stavebny_rozpočet_VERZIA 1.5
Priloha_c_16B Vyhlasenie o velkosti podniku MSP_VERZIA 1.5
Priloha_c_17B_Informacia pre žiadatelov_VERZIA 1.5
Priloha_c_21B Cestne vyhlasenie ziadatela ku konfliktu zaujmu ZoNFP_VERZIA 1.5
Priloha_c_22B_Udelenie súhlasu o výpis z registra trestov_VERZIA 1.5
Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_VERZIA 1.5
Priloha_c_29A Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD
Ppriloha_c_30A-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo