Archives for jún, 2021

Aktuality

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na…
Zobraziť viac
Aktuality

Výzva MAS_095/7.5/4

MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie  - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) podľa harmonogramu…
Zobraziť viac
Aktuality

Výzva MAS_095/7.4/7

MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie  - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry…
Zobraziť viac
Aktuality

Výzva MAS_095/7.2/5

MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie  – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor…
Zobraziť viac
Aktuality

Výzva pre malé projekty v oblasti informačno-komunikačných technológií

Spoločnosť SK-NIC, vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie tzv. malých projektov zameraných na podporu nasledovných oblastí: vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií (projekty pre efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu, alebo…
Zobraziť viac
12