Envirofond finančne podporí obce, ktoré majú triedený zber BRKO z domácností už zavedený. Ide o príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý bude Envirofond vyplácať v tomto roku prvýkrát.

Príspevok sa bude vyplácať tým žiadateľom, ktorí pošlú svoje žiadosti do 30. júna tohto roka, a ktorých žiadosť bude obsahovať

  • kópiu ročného výkazu zo štatistického úradu za predchádzajúci kalendárny rok,
  • ďalej údaje o množstve zhodnoteného BRKO za predchádzajúci kalendárny rok,
  • potvrdenie o množstve zhodnoteného BRKO
  • a čestné vyhlásenie, že obci v uplynulých troch rokoch nebola uložená sankcia za porušenie zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a zákona o odpadoch, a že množstvo vyzbieraného BRKO pochádza z domácností.

Obce, ktoré chcú o tento príspevok požiadať, majú na to tak ešte niekoľko dní, aby žiadosť podali a zároveň musia spĺňať podmienku, že obec zabezpečuje prostredníctvom zbernej nádoby vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácnosti; zabezpečuje zhodnotenie celého vyzbieraného objemu BRKO v zariadení na zhodnocovanie BRKO a nebola jej v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie § 81 ods. 7 písm. b) a g) a ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a doručí žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do zákonom stanoveného termínu, t. j. do 30 júna tohto roka.

Výšku príspevku na BRKO bude fond vypočítavať na základe počtu obcí, ktoré splnia v danom kalendárnom roku podmienky na jeho priznanie. To znamená, že sa vypočíta suma na 1t a podľa hmotnosti BRKO bude obci vynásobená táto suma.

Pre každého jednotlivca, ktorý vytvára a produkuje odpad, to v praxi predstavuje, že triedením odpadu na komunálny a BRKO pomáhame sami sebe, nakoľko hmotnosť komunálneho odpadu, ktorý putuje na skládky sa v konečnom dôsledku odzrkadlí na zníženej dani za odpady. Okrem iného sa týmto spôsobom aj my všetci dokážeme podieľať na zhodnocovaní odpadov na Slovensku a tým zlepšovať kvalitu životného prostredia. 

Envirofond má na vyplatenie tohto príspevku zákonom stanovený termín do 30. septembra 2021.

O vybavení žiadosti budú všetci žiadatelia informovaní písomným oznámením do konca októbra, t. j. do 31. októbra 2021.

 

Tlačová správa (25. 06. 2021) Zdroj: envirofond.sk