Čo čaká slovenský vidiek?

Slovensko sa vracia o desať rokov späť.

Chýba záujem o zmenu implementačného mechanizmu

 

Národná sieť miestnych akčných skupín SR (NS MAS)

je znepokojená postojom riadiacich orgánov k príprave nového programového obdobia 2021 – 2027. Na Slovensku vrcholí príprava Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 a návrh rozdelenia národnej alokácie, ale štátne orgány neprihliadajú na viaceré dôležité pripomienky pracovných skupín a aktérov z praxe.

„Tak, ako prebiehala odborná diskusia k definovaniu investičných priorít, tak požadujeme diskusiu aj k témam implementačného mechanizmu, a to najmä využitia nástroja CLLD s financovaním z viacerých fondov,“  – zdôrazňuje predseda NS MAS Štefan Škultéty.

Hoci vidiecke regióny tvoria 73 % územia Slovenska, vyzerá to tak, že v novom programovom období jediným dostupným zdrojom na podporu rozvoja obcí ostane Program rozvoja vidieka (PRV). To znamená, že podpora obcí v období 2021 – 2027 bude v rámci PRV znížená na menej ako 1/3 výšky alokácie súčasného obdobia. Zároveň bude minimálna aj priama podpora obcí z Operačného programu Slovensko 2021 – 2027.

Vzhľadom na veľmi zle nastavené a nevydarené súčasné obdobie 2014 – 2020 chcú miestne akčné skupiny v nadchádzajúcom programovom období fungovať efektívnejšie a chcú sa podieľať na nastavení pravidiel:

„Toto programové obdobie sa nám ťažko komunikovalo s riadiacimi orgánmi – či je to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktoré riadi Program rozvoja vidieka, alebo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktoré má na starosti Integrovaný regionálny operačný program a ani teraz nevidíme záujem o zmenu implementačného mechanizmu. Úradníci do prichádzajúceho obdobia presadzujú systém, ktorý bude pre nich najjednoduchší, namiesto systému, ktorý bude efektívny pre regióny,“ upozorňuje predseda NS MAS.

Preto na základe doterajších skúseností Národná sieť zadefinovala desať požiadaviek pre nadchádzajúce programové obdobie. Tie najdôležitejšie konkretizuje Štefan Škultéty:

„Žiadame umožniť podporu stratégií miestneho rozvoja prostredníctvom viacerých fondov s ohľadom na špecifiká a potreby jednotlivých MAS.“

Na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom metódy LEADER požaduje NS MAS vyčleniť financie vo výške minimálne 300 miliónov eur zo Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a minimálne 330 miliónov eur z Operačného programu Slovensko. Pri súčasnom návrhu hrozí, že obce a regióny nebudú mať možnosť žiadnej zmysluplnej podpory a vytratí sa zmysel prístupu LEADER ako nástroja rozvoja vidieckych oblastí SR.

Národná sieť MAS požaduje diskusiu k témam implementačného mechanizmu, a to najmä využitia nástroja CLLD s financovaním z viacerých fondov. „Veľmi dobré výsledky s multifondom majú naši kolegovia v Českej republike. Rozhodnutie o monofondovom riešení rozvoja vidieka je návrat späť o desať rokov, do prvého programového obdobia 2007 – 2013 a ide proti trendom v EÚ. Podľa oficiálneho stanoviska Výboru regiónov by sa malo vo všetkých regiónoch EÚ stať povinným využívanie miestneho rozvoja vedeného komunitou financované z viacerých zdrojov, tzv. multifond. Slovensko to však nerešpektuje,“ pripomína Štefan Škultéty.

Národná sieť miestnych akčných skupín cíti zodpovednosť za rozvoj vidieka a preto hľadá optimálne riešenie pre budúcnosť.

Ako vysvetľuje predseda siete Štefan Škultéty,

„už pred rokom sme nadobudli pocit, že kompetentné orgány na Slovensku s týmto modelom financovania nepočítajú. Preto sme požiadali vicepremiérku pre investície a informatizáciu Veroniku Remišovú o stretnutie, na ktorom by sme začali riešiť programové obdobie 2021 – 2027 a postavenie miestnych akčných skupín. Vzhľadom na neisté podmienky pripravovaného programového obdobia sme ministerku opakovane požiadali o stretnutie aj v marci tohto roka, na výzvy Národnej siete však nereaguje. Ide o vážnu a zásadnú situáciu, ktorú musíme riešiť, pretože avizované zámery zastavia miestny rozvoj a vidiek na Slovensku značne utrpí.“

 

Zdroj: https://www.sietmas.sk/oznamy/co-caka-slovensky-vidiekslovensko-sa-vracia-o-desat-rokov-spat.html