Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

vyhlasuje

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67 Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”) Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 12 750 000 EUR (zdroj EÚ) pre menej rozvinutý región. Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP: Dátum vyhlásenia: 28.06.2021 Dátum uzavretia:  Stanovené hodnotiace kolá:
Uzavretie hodnotiaceho kola 1 Uzavretie hodnotiaceho kola 2 Ďalšie hodnotiace kolá 
30.8.2021 01.11.2021 Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale
Miesto a spôsob podania ŽoNFP: Žiadateľ je povinný predložiť ŽoNFP riadne, včas a v správnej forme. Podrobnosti o spôsobe predkladania ŽoNFP sú uvedené v Príručke pre žiadateľa, kapitola 3.2.1.: Spôsob predkladania ŽoNFP a kapitola 3.2.2. Podmienky doručenia ŽoNFP. RO umožňuje v rámci výzvy predložiť ŽoNFP aj v listinnej podobe. Žiadateľ predkladá ŽoNFP RO/SO pre IROP:
 •  v elektronickej forme vrátane príloh prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+
 • a zároveň v písomnej forme, a to
  • formulár ŽoNFP bez príloh prostredníctvom elektronickej schránky RO/SO pre IROP10, vygenerovaný prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ vo formáte pdf. a podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa, do elektronickej schránky príslušného RO/SO pre IROP11 alebo
  • formulár ŽoNFP bez príloh v listinnej podobe.
Žiadosť o NFP je možné v listinnej podobe predložiť na RO/SO pre IROP (na vyššie uvedenú adresu) jedným z nasledovných spôsobov:
 •  osobne do podateľne RO/SO pre IROP,
 •  doporučenou poštovou prepravou,
 •  kuriérskou službou.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Sekcia IROP Račianska 153/A P. O. Box 1 830 03 Bratislava Úrad Trnavského samosprávneho kraja SO pre IROP Starohájska 10 P. O. BOX 128 917 01 Trnava
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja Odbor SO pre IROP K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja SO pre IROP Kupecká ul. 3 949 01 Nitra
Úrad Žilinského samosprávneho kraja Odbor SO pre IROP Komenského 48 011 09 Žilina Úrad Prešovského samosprávneho kraja Odbor SO pre IROP Námestie mieru 2 080 01 Prešov
Úrad Košického samosprávneho kraja Odbor SO pre IROP Námestie Maratónu Mieru 1
Korešpondenčná adresa: Strojárenská 3 042 66 Košice Oprávnení žiadatelia: a) Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola, b) Obec, mesto, mestská časť mesta Košice, právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou (ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola, c) Mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako zriaďovateľ materskej školy, materská škola, d) Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola.   Viac o výzve na: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-kapacit-infrastruktury-materskych-skol-kod-vyzvy-irop-po2-sc221-2021-67/1124-67-1124-16922/
Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

vyhlasuje

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 12 750 000 EUR (zdroj EÚ) pre menej rozvinutý región.

Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP:

Dátum vyhlásenia: 28.06.2021
Dátum uzavretia:  Stanovené hodnotiace kolá:

Uzavretie
hodnotiaceho
kola 1
Uzavretie
hodnotiaceho
kola 2 
          Ďalšie
          hodnotiace
          kolá 
30.8.202101.11.2021              Ďalšie hodnotiace kolá budú
          uzatvárané spravidla 

          dvojmesačnom intervale

 

 

Miesto a spôsob podania ŽoNFP:

Žiadateľ je povinný predložiť ŽoNFP riadne, včas a v správnej forme. Podrobnosti o spôsobe predkladania ŽoNFP sú uvedené v Príručke pre žiadateľa, kapitola 3.2.1.: Spôsob predkladania ŽoNFP a kapitola 3.2.2. Podmienky doručenia ŽoNFP. RO umožňuje v rámci výzvy predložiť ŽoNFP aj v listinnej podobe.

Žiadateľ predkladá ŽoNFP RO/SO pre IROP:

 •  v elektronickej forme vrátane príloh prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+
 • a zároveň v písomnej forme, a to
  • formulár ŽoNFP bez príloh prostredníctvom elektronickej schránky RO/SO pre IROP10, vygenerovaný prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ vo formáte pdf. a podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa, do elektronickej schránky príslušného RO/SO pre IROP11 alebo
  • formulár ŽoNFP bez príloh v listinnej podobe.

Žiadosť o NFP je možné v listinnej podobe predložiť na RO/SO pre IROP (na vyššie uvedenú adresu) jedným z nasledovných spôsobov:

 •  osobne do podateľne RO/SO pre IROP,
 •  doporučenou poštovou prepravou,
 •  kuriérskou službou.

Oprávnení žiadatelia:

a) Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola,
b) Obec, mesto, mestská časť mesta Košice, právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou (ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola,
c) Mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako zriaďovateľ materskej školy, materská škola,
d) Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy), materská škola.