Spoločnosť SK-NIC, a.s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie tzv. malých projektov zameraných na podporu nasledovných oblastí:

  • vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií (projekty pre efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu, alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách),
  • podpora ekonomiky malých a stredných podnikov (projekty podporujúce digitálnu ekonomiku malých a stredných podnikov tzv. „Poď podnikať online“),
  • podpora projektov zameraných na potláčanie falošných správ a konšpirácií na internete. 
Program je určený pre právnické osoby, ktoré neboli založené alebo zriadené za účelom dosahovania zisku  ‒ najmä mimovládne organizácie, príspevkové a rozpočtové organizácie, školy a obce, fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, podnikatelia – fyzické osoby a niektoré ďalšie právnické osoby (viac informácií o oprávnených žiadateľoch nájdete v celom znení výzvy na konci strany).

Výška podpory:

Fond SK-NIC v rámci výzvy prerozdelí celkovo 100 000 €. Minimálna výška podpory na jednu žiadosť je 2 500 € a maximálna je 10 000 €. Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné.

Časový harmonogram:

1. jún 2021: Vyhlásenie výzvy 15. júl 2021, 23:59: Uzávierka prijímania žiadostí August – september 2021: Kontrola žiadostí a hodnotenie projektov Október 2021: Schválenie úspešných projektov Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR November 2021: Oznámenie výsledkov a individuálne uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančnej podpory December 2021 – november 2022: Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov December 2022: Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektov

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory:

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť prostredníctvom formulára na www.darca.sk. Pri vytváraní registrácie v časti Darca je potrebné vyplniť „SK-NIC“ a v časti Program „Malé projekty 2021“. Po odoslaní registrácie v systéme môže žiadateľ pokračovať vo vypĺňaní formulára.

Výber projektov:

Po posúdení projektov Nadácia Pontis predloží formálne správne žiadosti o poskytnutie finančnej podpory príslušným hodnotiteľom na hodnotenie a následne projekty, ktoré sa kvalifikujú ako úspešné, budú predložené na schválenie Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Pri hodnotení projektov sa zohľadňujú kritériá ako inovatívnosť, vhodnosť a účelnosť, ako aj technická a ekonomická stránka projektu, na základe ktorých je možné určiť individuálne bodové ohodnotenie projektu.   Pre kompletné znenie výzvy aj s jej prílohami kliknite SEM.
Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Výzva pre malé projekty v oblasti informačno-komunikačných technológií

Spoločnosť SK-NIC, a.s. vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie tzv. malých projektov zameraných na podporu nasledovných oblastí:

 
  • vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií (projekty pre efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu, alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách),
  • podpora ekonomiky malých a stredných podnikov (projekty podporujúce digitálnu ekonomiku malých a stredných podnikov tzv. „Poď podnikať online“),
  • podpora projektov zameraných na potláčanie falošných správ a konšpirácií na internete. 

Výzva na predkladanie žiadosti-2021 pre malé projekty

Program je určený pre právnické osoby, ktoré neboli založené alebo zriadené za účelom dosahovania zisku  ‒ najmä mimovládne organizácie, príspevkové a rozpočtové organizácie, školy a obce, fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, podnikatelia – fyzické osoby a niektoré ďalšie právnické osoby (viac informácií o oprávnených žiadateľoch nájdete v celom znení výzvy na konci strany).

Výška podpory:

Fond SK-NIC v rámci výzvy prerozdelí celkovo 100 000 €. Minimálna výška podpory na jednu žiadosť je
2 500 € a maximálna je 10 000 €. Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy nutné.

Časový harmonogram:

1. jún 2021: Vyhlásenie výzvy
15. júl 2021, 23:59: Uzávierka prijímania žiadostí
August – september 2021: Kontrola žiadostí a hodnotenie projektov
Október 2021: Schválenie úspešných projektov Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
November 2021: Oznámenie výsledkov a individuálne uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančnej podpory
December 2021 – november 2022: Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
December 2022: Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektov

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory:

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je nutné vyplniť prostredníctvom formulára na www.darca.sk. Pri vytváraní registrácie v časti Darca je potrebné vyplniť „SK-NIC“ a v časti Program „Malé projekty 2021“. Po odoslaní registrácie v systéme môže žiadateľ pokračovať vo vypĺňaní formulára.

Výber projektov:

Po posúdení projektov Nadácia Pontis predloží formálne správne žiadosti o poskytnutie finančnej podpory príslušným hodnotiteľom na hodnotenie a následne projekty, ktoré sa kvalifikujú ako úspešné, budú predložené na schválenie Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Pri hodnotení projektov sa zohľadňujú kritériá ako inovatívnosť, vhodnosť a účelnosť, ako aj technická a ekonomická stránka projektu, na základe ktorých je možné určiť individuálne bodové ohodnotenie projektu.