Archives for apríl, 2021

Výzvy EŠIF

Výzva na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v SR a v Poľsku.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade s Dohodou medzi vládami SR a Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci vyhlasuje verejnú výzvu na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami…
Zobraziť viac
Výzvy EŠIF

Výzva na predkladanie návrhov projektov v novom programe Erasmus+ 2021 – 2027

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport by radi informovali o uverejnení prvej Výzvy na predkladanie návrhov projektov 2021 –…
Zobraziť viac
Aktuality

MAS Bebrava informuje, že v rámci 2kola Výzvy IROP-CLLD-V904-512-001 neprijala žiadnu žiadosť o príspevok a zostávajúca fin. alokácia je vo výške €
Zobraziť viac
Aktuality

Výzva MAS_095/7.4/5

MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej…
Zobraziť viac
Aktuality

Výzva MAS_095/7.2/3

MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a…
Zobraziť viac
Aktuality

Výzva MAS_095/7.5/3

MAS Bebrava informuje o vyhlásení výzvy pre podopatrenie - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) podľa…
Zobraziť viac
12