Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo výzvu o dotácie v rámci dotačného systému ministerstva sa na účel, ktoré pomenúvajú účel podľa prvej vety, poskytujú v programe Kultúra znevýhodnených skupín.

Vyzva_program_2_2021

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejňuje v rámci účelu podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, a to aj na kultúrne aktivity týchto osôb a skupín zahŕňajúcich podporu rovnosti príležitostí, integrácie do spoločnosti, prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu, podporu výchovy k tolerancii, posilnenia sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoja medzikultúrneho dialógu.

Podpora slúži okrem podpory živej kultúry aj na podporu vydávania periodickej tlače, ktorá prispieva k vytváraniu rovnosti príležitostí v oblasti kultúrnej aktivity a prináša informácie o živote a kultúre osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, a vydávanie neperiodickej tlače v oblasti pôvodnej, krásnej, odbornej a prekladovej literatúry, vydávanie elektronických nosičov a publikovanie webových sídiel rozvíjajúcich kultúrnu aktivitu OZP alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Program tiež slúži na  podporu neformálneho vzdelávania, výskumných projektov a mobility v predmetnej oblasti.

 

Účel poskytnutia dotácie:

Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Dotácie v rámci dotačného systému ministerstva sa na účel, ktoré pomenúvajú účel podľa prvej vety, poskytujú v programe Kultúra znevýhodnených skupín.

Disponibilný objem finančných prostriedkov na danú výzvu: 1 200 000,- eur

V rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín ide o tieto podprogramy:

podprogram 2.1 Živá kultúra a jej sprístupňovanie,
podprogram 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť,
podprogram 2.3 Periodická tlač(noviny a časopisy),
podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskum,
podprogram 2.5 Fyzická debarierizácia.

Dotáciu nie je možné poskytnúť na projekty, ktorých cieľom je šíriť násilie, diskrimináciu, rasizmus, xenofóbiu, homofóbiu, antisemitizmus a ostatné prejavy intolerancie.

Dotáciu v podprograme 2.5 nie je možné poskytnúť na projekty súvisiace s obnovou, ochranou a rozvojom kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu (tzn. dotáciu nie je možné použiť na obnovu národnej kultúrnej pamiatky).

Termín uzávierky predkladania žiadostí: 23. apríla 2021 (vrátane).

Adresa na predkladanie žiadostí:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
odbor dotácií
Námestie SNP č. 33
813 31 Bratislava