Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program
vyhlásilo dňa 26. 03. 2021
V Ý Z V U
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych
aspektov v mestách a mestských oblastiach

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65

 

Výška spolufinancovania: 5% z oprávnených výdavkov

Výška finančných príspevkov: 17 000 000 EUR (zdroj EÚ), pričom je rozdelená nasledovne2:
a.) typ aktivity a., c. až i.: 13 000 000 (zdroj EÚ),
b.) typ aktivity j.: 4 000 000 Eur (zdroj EÚ).

Hodnotiace kolá: 28.05.2021, 28.07.2021

 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:
1. obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad),
2. samosprávny kraj,
3. verejná vysoká škola,
4. štátna vysoká škola,
5. súkromná vysoká škola (právnická osoba; podľa § 2 ods.2 Obchodného zákonníka),
6. organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy20, štátna príspevková
organizácia, štátna rozpočtová organizácia),
7. mimovládna organizácia a občianske združenie (nezisková organizácia, nezisková
organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženská spoločnosť,
združenie, nadácia),
8. Národná diaľničná spoločnosť a. s.,
9. Slovenská správa ciest,
10.spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

 

OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT:

Typ aktivít a., c. až i.: 13 000 000 Eur:

a. opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí protihlukové steny a bariéry,
protihluková výsadba, protihlukové izolácie

c. prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty tzv.
ekokoridory, nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy

d. mestské prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, steny, zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a
poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí

e. aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv.
greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen
spájajú mesto s jeho zázemím, ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu v rámci sídla,
zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy;

f. zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu
od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných
koridorov);

g. v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie osobitných
zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou
zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber
dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových
záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;.

h. multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo
obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými aktivitami;

i. budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či iné
dopravné, priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v urbanizovanom

 

Typ aktivít j.: 4 000 000 Eur:

j. regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Pozn: Regenerácia = úprava / revitalizácia existujúcich priestorov.

 

Typy aktivít a., c. až i, je možné v rámci projektu realizovať samostatne aj vo vzájomnej
kombinácii. Miestom realizácie aktivít a., c. až i sú verejné priestory ako aj verejné priestory
s režimom kontroly vstupu resp. areály s riadeným spôsobom prístupu.

Typ aktivity j sa musí realizovať výlučne ako samostatný projekt, nie je možné ho realizovať
v kombinácii s typmi aktivít a., c. až i. Predmetný typ aktivity je možné realizovať na celom
území SR s výnimkou Bratislavského kraja.

 

PRÍKLADY OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV:
– protihlukové steny, bariéry
– vegetačné steny a strechy – zavedenie systémov na odpadovú a dažďovú vodu (dažďové záhrady, dažďové nádrže,
zberné jazierka)
– mestský mobiliár
– verejne prístupné detské ihriská a športoviská pre deti, mládež, dospelých a seniorov
(exteriérové fitness zostavy, multifunkčné športové plochy)
– kynologické ihriská vybavené agility
– prístrešky, altánky, malé kryté pódiá pre záujmovú činnosť detí a mládeže
– budovanie komunitných záhrad
– komunikačné a spevnené plochy (chodníky, parkoviská – nemôže dôjsť k rozšíreniu
jestvujúcich parkovacích miest a výstavbe nových parkovacích miest – len
rekonštrukcia)
– cyklostojany
– verejné osvetlenie v rozsahu projektu
– obnova a výsadba verejnej a vyhradenej zelene (školy, úrady, ústavy, zeleň športových
zariadení, nemocníc, pohrebísk)
– revitalizácia malých vodných tokov
– ochladzovacie prvky (fontány) – len ako súčasť zelenej infraštruktúry

 

ĎAĽŠIE OPRÁVNENÉ VÝDAVKY:
– prípravná a projektová dokumentácia
– statický posudok
– prieskumné práce (geologický alebo hydrogeologický prieskum, dendrologický
posudok)
– odborný autorský dohľad
– stavebný dozor