Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom realizuje vzdelávacie podujatie s názvom Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“.

 

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom realizuje vzdelávacie podujatie s názvom Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“. Aktivita je realizovaná v rámci projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Hlavné zameranie a ciele Slovenskej akadémie:

  • rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl s cieľom presadzovať a uplatňovať inkluzívne princípy v školskom prostredí;
  • podporiť školy v zavádzaní zmien v kľúčových oblastiach školského života, ako sú vyučovanie a učenie sa, riadenie či spolupráca s komunitou;
  • oboznámiť účastníkov s najnovšími prístupmi a nástrojmi Rady Európy v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu vrátane Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru a podporovať ich využitie vo vzdelávacej praxi;
  • podporiť partnerstvo a spoluprácu medzi školami a ostatnými aktérmi.

 

Prihlásiť sa môžu tímy základných a stredných škôl, ktorých kontext súvisí s názvom projektu. Každá škola zostaví trojčlenný školský tím pozostávajúci z týchto členov:

  1. riaditeľ školy alebo zástupca riaditeľa, alebo iný člen vedenia školy, napr. predseda predmetovej komisie;
  2. učiteľ ľubovoľného vyučovacieho predmetu;
  3. osoba vybraná vedením školy, ktorá spolupracuje so školou, napríklad zástupca miestnej samosprávy, člen mimovládnej organizácie, zástupca rodičov alebo iná osoba, ktorá sa aktívne venuje problematike inklúzie, výchove a vzdelávaniu k ľudským právam

a demokratickému občianstvu (prípadne ďalší učiteľ zúčastnenej školy, školský psychológ, výchovný poradca, vysokoškolský pedagóg).

Prvá časť Slovenskej akadémie sa uskutoční v októbri 2021, účasť bude bezplatná a prebehne prezenčne alebo on-line a to v závislosti od epidemiologickej situácie. Podrobné informácie nájdete v priloženom letáku.

 

V prípade záujmu prosíme vyplňte, podpíšte a pošlite naskenovaný:

na adresu zuzana.licha@statpedu.sk najneskôr do 30. 5. 2021 (vrátane). Informácia o výsledku výberu bude poslaná všetkým záujemcom po ukončení prihlasovania na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári najneskôr do 13. 6. 2021 (vrátane).

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Pre kompletné znenie výzvy aj s jej prílohami kliknite SEM.