Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 65. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

Prioritná os 2  Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Investičná priorita 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

Špecifický cieľ 2.1.1Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2021-67

Dátum vyhlásenia: 20. 05. 2021

  Žiadateľ
 • subjekty ústrednej štátnej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia (na účely tejto výzvy sa medzi subjekty ústrednej štátnej správy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú ústredné orgány štátnej správy, ostatné ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • združenia právnických osôb s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia (ak minimálne jeden člen združenia patrí pod subjekty ústrednej štátnej správy)
 • Subjekty verejnej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia – ostatné subjekty verejnej správy
 • Subjekty územnej samosprávy na účely tejto výzvy sa medzi subjekty územnej samosprávy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú vyššie územné celky a obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • Nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • Združenia fyzických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia8
 • Združenia právnických osôb (ak minimálne jeden člen združenia patrí pod ostatné subjekty verejnej správy, subjekty územnej samosprávy, neziskové organizácie alebo nadácie a zároveň členom združenia nie je subjekt ústrednej správy)
 • Združenia s výlučnou účasťou obcí v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • Združenia právnických osôb alebo fyzických a právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
  Harmonogram hodnotiacich kôl:  Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 – 30.07.2021 Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 –  29.10.2021 Termín uzavretia kola n – v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola   Pre kompletné znenie výzvy aj s jej prílohami kliknite SEM.
Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Budovanie environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 65. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

Prioritná os 2  Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Investičná priorita 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

Špecifický cieľ 2.1.1Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2021-67

Dátum vyhlásenia: 20. 05. 2021

VÝZVA č. 67 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU v znení Usmernenia č.1 zo dňa 16.07.2021

Žiadateľ

 • subjekty ústrednej štátnej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia (na účely tejto výzvy sa medzi subjekty ústrednej štátnej správy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú ústredné orgány štátnej správy, ostatné ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • združenia právnických osôb s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia (ak minimálne jeden člen združenia patrí pod subjekty ústrednej štátnej správy)
 • Subjekty verejnej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia – ostatné subjekty verejnej správy
 • Subjekty územnej samosprávy na účely tejto výzvy sa medzi subjekty územnej samosprávy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú vyššie územné celky a obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • Nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • Združenia fyzických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia8
 • Združenia právnických osôb (ak minimálne jeden člen združenia patrí pod ostatné subjekty verejnej správy, subjekty územnej samosprávy, neziskové organizácie alebo nadácie a zároveň členom združenia nie je subjekt ústrednej správy)
 • Združenia s výlučnou účasťou obcí v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
 • Združenia právnických osôb alebo fyzických a právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

Harmonogram hodnotiacich kôl: 

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 – 30.07.2021

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 –  29.10.2021

Termín uzavretia kola n – v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola