Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný orgán pre program LIFE v Slovenskej republike vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu.

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

VÝZVA na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu

Kód výzvy: LIFE/2021/SR

Dátum: 12.04.2021

 

FORMA POMOCI

Pomoc je poskytovaná ako nenávratný finančný príspevok pri splnení podmienok poskytnutia pomoci. Žiadosť o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“) predkladá vždy za celý projekt jeden žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky pre získanie spolufinancovania, pričom po schválení tejto žiadosti o spolufinancovanie zo ŠR (ďalej len „žiadosť o spolufinancovanie“) bude v rámci daného projektu s každým príjemcom spĺňajúcim podmienky tejto výzvy samostatne uzatvorená „zmluva o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo ŠR v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre obdobie 2014 – 2020“ (ďalej len „zmluva o spolufinancovaní“).

 

INDIKATÍVNA VÝŠKA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA VÝZVU

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy je 4 600 000,- EUR zo ŠR. Finančné prostriedky sú určené na spolufinancovanie projektov LIFE zo ŠR v rámci obdobia 2014-2020, pre ktoré bola uzatvorená grantová zmluva s Európskou komisiou (ďalej len „EK“), resp. partnerská dohoda s koordinujúcim príjemcom v prípade zahraničných projektov, najneskôr do dátumu uzávierky výzvy dňa 30.06.2021.

 

PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU

Oprávnenosť žiadateľa o spolufinancovanie zo ŠR

Predložiť svoje žiadosti o spolufinancovanie zo ŠR sú oprávnení iba tí partneri projektu (koordinujúci príjemca/pridružený príjemca), ktorí sú registrovaní na území SR, a ktorých projekt bol schválený vo výzve Európskej komisie (EK) a bola k nemu uzavretá grantová zmluva s EK v rámci programového obdobia 2014-2020.

Oprávnenými žiadateľmi o spolufinancovanie zo ŠR sú:

  1. ústredné orgány štátnej správy alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie a ostatné ústredné orgány štátnej správy;
  2. subjekty územnej samosprávy: obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo
    príspevkové organizácie;
  3. občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov;
  4. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v zmysle zákona 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov;
  5. združenia, ktoré pozostávajú výlučne z obcí alebo z obcí a ďalších subjektov zo sektora verejnej správy a vznikli na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov alebo § 20f až 21 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
  6. právnické osoby oprávnené na podnikanie (v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov),
  7. vysoké školy a vedecké inštitúcie.

 

Pre kompletné znenie výzvy aj s jej prílohami kliknite SEM.