Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

(kód výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-31)

 

Cieľom výzvy je prostredníctvom nenávratného finančného príspevku poskytnúť synergickú podporu podnikom, ktoré sú prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci poskytovanej zo štátneho rozpočtu SR na podporu realizácie investičných zámerov podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nenávratný finančný príspevok bude predstavovať pre podniky ďalší (doplnkový) zdroj financovania investičných zámerov, a to vo forme priamej pomoci určenej na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku (priemyselné práva, licencie, know-how), ktorý bude využívaný pri vývoji alebo inovácii technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov za účelom ich použitia vo výrobe a/alebo pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu  alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa.​

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc kód výzvy: OPII-MH/DP/2021/9.5-31

V súvislosti so snahou o zjednodušenie a zrýchlenie procesu konania o žiadosti o poskytnutie NFP pristúpilo MH SR k nasledovným zjednodušeniam:

 • zrušenie niektorých podmienok poskytnutia príspevku a ich presunutie medzi povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí. Ide o nasledovné podmienky, ktorých plnenie má nastať až v čase realizácie hlavnej aktivity projektu, resp. až v čase účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a teda splnenie ktorých nie je potrebné preukazovať ku dňu predloženia ŽoNFP:
  • podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach,
  • podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k hnuteľnému/nehnuteľnému majetku, v rámci ktorého je projekt realizovaný,
  • podmienka zabezpečenia prevádzkyschopnosti predmetu projektu,
  • podmienka zabezpečenia zapojenia MSP do aktivít súvisiacich s prevádzkou predmetu projektu v prípade, že prijímateľ je veľký podnik,
  • podmienka nebyť dlžníkom na daniach,
  • podmienka nebyť dlžníkom na poistnom na sociálne poistenie,
  • podmienka nebyť dlžníkom v žiadnej zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v SR,
  • podmienka, že voči prijímateľovi nesmie byť vykonávaná exekúcia alebo vedený iný výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov
 • zrušenie podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 vzhľadom na skutočnosť, že v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný realizovať projekt v súlade s účinnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ s odbornou starostlivosťou.
 • úprava podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny tak, že obdobie, na ktoré sa predmetná podmienka vzťahuje, sa znižuje z 5 na 3 roky.
 • žiadateľ nie je povinný predložiť, v prípade vykonaného prieskumu trhu, príslušné cenové ponuky (v prípade, ak výšku výdavkov v rozpočte projektu stanovil žiadateľ na základe prieskumu trhu, predkladá výlučne vyplnený formulár – Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu),
 • žiadateľ nie je povinný vo formulári ŽoNFP vyplniť obsahové náležitosti časti 7.1 – Popis východiskovej situácie, 7.2 – Spôsob realizácie aktivít projektu, 7.3 – Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu a 7.4 – Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa. Všetky informácie a údaje súvisiace s uvedenými časťami formulára ŽoNFP predkladá žiadateľ prostredníctvom záväzného formulára prílohy č. 5 ŽoNFP – Doplňujúce údaje, ktorého štruktúra a obsahové náležitosti boli upravené tak, aby žiadateľ poskytol všetky požadované informácie a údaje potrebné za účelom objektívneho posúdenia vybraných podmienok poskytnutia príspevku.
 • úprava podmienok pre predloženie doplneného formulára ŽoNFP na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP zaslanej poskytovateľom. Žiadateľ je podľa tejto novej úpravy povinný predložiť doplnený formulár ŽoNFP výhradne prostredníctvom ITMS2014+ odoslaním z verejnej časti do neverejnej časti a nie je povinný daný formulár podpisovať a zasielať ho aj písomne (elektronicky do elektronickej schránky MH SR, resp. listinne osobným doručením/poštou/kuriérom).

 

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú mikro, malé, stredné a veľké podniky spĺňajúce všetky podmienky poskytnutia príspevku definované výzvou.

Dátum vyhlásenia výzvy: 28. 04. 2021

Typ výzvy: Otvorená

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola – 30. 06. 2021

Termín uzavretia 2. – n. hodnotiaceho kola – Posledný pracovný deň každého nasledujúceho 3. mesiaca

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 30 mil. EUR.

 

Pre kompletné znenie výzvy spolu s prílohami kliknite SEM.