Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

 

Výzva na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO4-SC431-2021-65

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)

Prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. 

Investičná priorita: 4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Špecifický cieľ: 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR”)

 

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 26. 03. 2021

Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP1. RO pre IROP zverejní informáciu o uzavretí výzvy na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

 

Žiadateľ

  1. organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy4, štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a Národná diaľničná spoločnosť, a. s.)
  2. obec/mesto/mestská časť
  3. samosprávny kraj
  4. ostatné subjekty verejnej správy (verejné vysoké školy)
  5. mimovládne organizácie (nezisková organizácia, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia)
  6. subjekty zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a súkromná vysoká škola5)

Stanovené hodnotiace kolá:

Uzavretie hodnotiaceho kola 1 – 28.05.2021

Uzavretie hodnotiaceho kola 2 – 28.07.2021

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

 

Viac nájdete na: partnerskadohoda.gov.sk