Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR podľa § 9 písm. g) a nasl. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore regionálneho rozvoja“)

vyhlasuje

„výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (ďalej len „výzva“) “

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.

 

Kód výzvy 8270/2021/OSMRR
Dĺžka trvania výzvy
Dátum vyhlásenia výzvy 15. 03. 2021
Termín na podanie žiadostí 15. 04. 2021

 

Účel poskytnutia dotácie

Podpora regionálneho rozvoja v súlade s § 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja. Vyhlasovateľ výzvy, Gestorský útvar výzvy a Poskytovateľ dotácie

Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „ministerstvo“), so sídlom Štefánikova 15, 811 05 Bratislava. Gestorským útvarom je Sekcia regionálneho rozvoja (ďalej len „SRR“). Poskytovateľom dotácie je ministerstvo.

 

Oprávnené aktivity

Oprávnené sú aktivity, ktorých obsahom sú nehospodárske činnosti (t.j. činnosti, ktoré nepodliehajú pravidlám pomoci de minimis).

 

Zoznam oprávnených aktivít:

a) komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných, kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov

b) predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít

c) zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu

d) rozvoj turistickej infraštruktúry

e) zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel

f) realizácia opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry regiónu

g) budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva

h) ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

 

Podmienky poskytnutia dotácie

 • Dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi na základe žiadosti, ktorá bola podaná v súlade s podmienkami tejto výzvy.
 • Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
 • Oprávnený žiadateľ môže na základe výzvy predložiť len jednu žiadosť a len na jednu oprávnenú aktivitu, v opačnom prípade budú vylúčené všetky jeho žiadosti.
 • Dotácia sa poskytne podľa zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom a subjektom územnej spolupráce, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3
  výzvy

 

Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú subjekty územnej spolupráce podľa § 13 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja:

 1. regionálna rozvojová agentúra,
 2. slovenská časť euroregiónu,
 3. európske zoskupenie územnej spolupráce,
 4. občianske združenie,
 5. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

 

Podmienky poskytnutia dotácie

 • Dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi na základe žiadosti, ktorá bola podaná v súlade s podmienkami tejto výzvy.
 • Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
 • Oprávnený žiadateľ môže na základe výzvy predložiť len jednu žiadosť a len na jednu oprávnenú aktivitu, v opačnom prípade budú vylúčené všetky jeho žiadosti.
 • Dotácia sa poskytne podľa zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi ministerstvom a subjektom územnej spolupráce, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3
  výzvy

 

Ďalšie informácie nájdete na https://www.mirri.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html