Od 1. marca 2021 zamestnávatelia, ktorými sú základné umelecké školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, môžu žiadať o príspevky na mzdy zamestnancov za obdobie, keď boli povinne zatvorené rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR.

OZNÁMENIE O MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU V RÁMCI PROJEKTU „PODPORA UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI V ZÁKLADNÝCH
UMELECKÝCH ŠKOLÁCH“

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú poskytovať finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov vo výške 80 % hrubej mesačnej mzdy, najviac však 1 100 eur na jedného zamestnanca na mesiac, a to pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom s nástupom najneskôr 1. marca 2020. Príspevok bude vyplatený za obdobie od 13. marca 2020 do 30. júna 2020. Zamestnávateľ môže o tento príspevok žiadať iba na zamestnancov, u ktorých neskončil pracovný pomer počas troch mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, za ktorý žiada príspevok.

Základné umelecké školy, respektíve ich zriaďovatelia, môžu požiadať o príspevok jednou žiadosťou za celé oprávnené obdobie, ktorej súčasťou je aj výkaz pre priznanie príspevku. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku je možné posielať elektronicky od 1. marca 2021 do 30. júna 2021 prostredníctvom www.pomahameludom.sk. Príspevky poskytnú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny jednorazovo najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

Oznámenie o možnosti predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, Manuál k vyplneniu žiadosti a všetky dôležité informácie pre ZUŠ, v rámci projektu Prvá pomoc, sú zverejnené na www.pomahameludom.sk.

Základné umelecké školy, ktoré boli povinne zatvorené rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR

Cieľová skupina:

  • pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci základných umeleckých škôl v pracovnom pomere.

Výška príspevku:

Úhrada časti mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho hrubej mesačnej mzdy, najviac vo výške 1 100,- eur na jedného zamestnanca a na jeden mesiac.

Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze prevádzky zariadení, vrátane zariadení pre deti.

Podávanie žiadostí o pomoc je možné do 30. 6. 2021.

Oprávnený žiadateľ:

  • zamestnávateľ, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta v základnej umeleckej škole aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.
  • zamestnávateľom je v tomto prípade základná umelecká škola s právnou subjektivitou alebo zriaďovateľ základnej umeleckej školy bez právnej subjektivity.
  • podmienkou je, aby bola základná umelecká škola zaradená do siete škôl a školských zariadení SR

Zasielanie žiadostí:

Žiadosť je potrebné vyplniť a zaslať prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

——–> PODANIE ŽIADOSTI

MANUÁL K VYPĹŇANIU ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU

 

Použitý zdroj: https://www.pomahameludom.sk/