Zapojte vašu obec do 11. ročníka súťaže Dedina roka, odprezentujte celú škálu jej aktivít a upozornite na to, že vidiecky priestor je nezanedbateľnou súčasťou Slovenska. Predstavte príkladné iniciatívy zamerané na rozvoj dediny a získajte okrem prestížneho titulu Dedina roka 2021 aj finančné prostriedky pre podporu rozvoja dediny.

Obec sa do súťaže prihlasuje prostredníctvom vyplnenej, starostom podpísanej Prihlášky, vyplneného formulára Oblasti hodnotenia s podpornými prílohami a fotodokumentáciou. Účasť obce v súťaži je bezplatná.

Súťaž je vyhlásená ako národná súťaž za účasti vyhlasovateľov a partnerov:

  • oficiálne zverejnením podmienok a pravidiel súťaže na webovom sídle www.dedinaroka.sk;

Vyhlasovatelia:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR)
Logo

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)
Logo SAŽP | SAŽP.sk

Spolok pre obnovu dediny (SPOD)
Moja dedina, ako ju vidím ja... - 2016

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)
29. snem Združenia miest a obcí Slovenska - Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Cieľ súťaže:

Cieľom súťaže je preveriť úspešnosť rozvoja starostlivosti o vidiek,  dosiahnuté výsledky, konkurencieschopnosť, výnimočnosť a schopnosť slovenských dedín prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie. Súťaž zároveň upriamuje pozornosť verejnosti na fakt, že vidiecky priestor je podstatnou a nezanedbateľnou súčasťou Slovenska a upevňuje jeho postavenie v spoločnosti.

 

Súťaže Dedina roka sa môže zúčastniť každá obec Slovenskej republiky bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity, úspešný rozvoj obce a jeho výsledky v zmysle udržateľného rozvoja vidieka.

Súťažiaca obec musí:

  • prezentovať komplexne vykonávaný rozsah rozvoja dediny vo všetkých siedmich hodnotených oblastiach, pričom ciele by nemali byť plnené iba obecným úradom, ale aj ďalšími partnermi (občania, organizácie, podnikatelia, mikroregión);
  • mať na dosiahnutie cieľov vo všetkých oblastiach k dispozícii koncepčné dokumenty vypracované na princípe udržateľného rozvoja, podporené víziou, fantáziou a odvahou;
  • dosahovať ciele dlhodobo úspešnými metódami a stratégiami, ako sú zvýšené vlastné iniciatívy a účasť obyvateľstva, dialóg politikov, expertov s obyvateľmi, dôraz na spoluprácu v susedskom a komunálnom partnerstve.

Do súťaže sa môžu prihlásiť aj obce, ktoré sa zúčastnili minulých ročníkov súťaže, pričom držitelia titulu Dedina roka sa môžu opätovne prihlásiť do súťaže až po 10 rokoch od získania titulu. Obce ocenené v minulých ročníkoch nemôžu získať opakovane identické ocenenie.

 

Obec sa do súťaže prihlasuje prostredníctvom vyplnenej, starostom podpísanej Prihlášky, vyplneného formulára Oblasti hodnotenia s podpornými prílohami a fotodokumentáciou. Účasť obce v súťaži je bezplatná. Oba dokumenty musia byť v stanovenom termíne zaslané na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky
Súťaž Dedina roka 2021
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Vyplnená, starostom podpísaná prihláška spolu s vyplneným formulárom Oblasti hodnotenia bez podporných príloh a fotodokumentácie musí byť v stanovenom termíne zaslaná i elektronicky na adresu:

sdrinfo@sazp.sk

Uzávierka prihlášok:

Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2021 (rozhoduje dátum podania).

 

 

Dokumenty k súťaži:

Podmienky a pravidlá súťaže.

PRIHLÁŠKA OBCE DO SÚŤAŽE DEDINA ROKA 2021

FORMULÁR OBLASTI HODNOTENIA 

Prihlášku spolu s formulárom OBLASTI HODNOTENIA (vo formáte .docx, .odt alebo .pdf) si uložte do svojho PC, kde ich môžete vyplniť.

 

Brožúry:

Súťaž dedina roka 2019

Súťaž dedina roka 2017

Súťaž dedina roka 2015

Súťaž dedina roka 2013

Súťaž dedina roka 2011

Viac informácií TU.