V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde bolo sprístupnené podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 v rámci Programu obnovy dediny.

 

V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2021 bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 v rámci Programu obnovy dediny. Program obnovy dediny 2021 je realizovaný v gescii Slovenskej agentúry životného prostredia. Bližšie informácie týkajúce sa žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 v rámci Programu obnovy dediny nájdete v usmernení pre žiadateľov.

Informujeme žiadateľov o podporu formou dotácie z Programu Obnovy Dediny 2021, že uzávierka žiadostí je 19. marec 2021 (do 18,00 hod).

Upozorňujeme, že žiadosť musí byť opečiatkovaná, podpísaná štatutárnym orgánom a na Slovenskú agentúru životného prostredia doručená nielen v elektronickej, ale aj papierovej podobe. Z tohto dôvodu odporúčame vypĺňať elektronický formulár žiadosti v dostatočnom časovom predstihu, aby ste mali priestor na doručenie žiadosti v stanovenom termíne.

Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky
Sekretariát pre Program obnovy dediny
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Na obálku prosím uveďte „POD 2021“

Pri podávaní žiadosti dodržujte Usmernenie pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 v rámci Programu obnovy dediny, ktoré je zverejnené spolu s ďalšími dôležitými dokumentmi na https://www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2021/

Elektronický formulár žiadosti je rozdelený na 7 blokov (A – G). Blok A je potrebné vyplniť celý a až po vyplnení tohto bloku môžete pokračovať vo vypĺňaní zvyšných blokov B – F. Posledný blok G je Sumár, v ktorom sa Vám zobrazia nedoplnené príp. nekorektne vyplnené údaje z predchádzajúcich blokov. Na informácie uvedené v bloku A sú naviazané údaje vyplnené v ďalších blokoch (B – F)! V prípade zmien vykonaných v bloku A sa časť údajov vo zvyšných blokoch vymaže a tieto údaje bude potrebné vyplniť odznova.

 

Formulár nie je potrebné vyplniť na jedenkrát tzn., že do formulára je možné opakovane vstupovať pomocou prihlasovacieho mena a hesla, ktoré ste zadali pri registrácií až do momentu, kým v bloku G Vašu žiadosť definitívne neuložíte (v prípade, že niektoré údaje v žiadosti nebudú vyplnené, Vašu žiadosť nebudete môcť definitívne uložiť). Po definitívnom uložení žiadosti budete môcť aj naďalej do žiadosti vstupovať, prezerať údaje, stiahnuť, uložiť alebo vytlačiť žiadosť vo formáte .pdf, avšak údaje už nebudete môcť meniť! 

 

Pokiaľ pri evidencii údajov prejdete do ďalšieho bloku bez uloženia údajov, Vaše údaje nebudú uložené a stratia sa. Preto Vás prosíme, aby ste pri vypĺňaní údajov v jednotlivých blokoch žiadosť priebežne ukladali. Po uložení zmien Vám systém napíše, že Vaše údaje boli uložené. K automatickému odhláseniu z elektronického formulára dôjde po 60 minútovej nečinnosti.

Časový limit v pravom hornom rohu je možné aktualizovať pomocou tlačidla Uložiť, ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu elektronického formulára.

Po definitívnom uložení si Vašu žiadosť vygenerujete v pdf formáte. Následne je potrebné žiadosť vytlačiť, opečiatkovať, podpísať a spolu s niektorými prílohami zaslať poštou na adresu:

Povinné prílohy a dokumenty nájdete TU