OZNÁMENIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY O PREDKLADANÍ ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA VEDECKO-TECHNICKÉ SLUŽBY

ZABEZPEČENIE ČINNOSTÍ NÁRODNEJ SIETE SERVISNÝCH CENTIER EURAXESS SLOVENSKO A NÁRODNÉHO PORTÁLU EURAXESS

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) ako poskytovateľ dotácie prostredníctvom sekcie vedy a techniky oznamuje možnosť požiadať o poskytnutie dotácie v oblasti vedecko-technických služieb na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „dotácia“) s nasledujúcou špecifikáciou:

Základné ciele poskytnutia dotácie

Hlavným cieľom dotácie je zabezpečenie činností národnej siete servisných centier EURAXESS pre pracovníkov výskumu a vývoja v Slovenskej republike a prevádzkovanie národného portálu EURAXESS ako súčasť európskej siete servisných centier EURAXESS Services Network.

V rámci činnosti národnej siete servisných centier EURAXESS pre pracovníkov výskumu a vývoja v Slovenskej republike (ďalej len „národná sieť EURAXESS“) je potrebné najmä:

 1. zabezpečovať informačné služby minimálne v rozsahu, v akom informácie poskytujú iné národné servisné centrá pre pracovníkov výskumu a vývoja oficiálne uznané ako súčasť európskej siete servisných centier EURAXESS Services Network (ďalej len „EURAXESS Services Network“);
 2. podieľať sa na spoločných aktivitách koordinovaných EK a zapájať sa do medzinárodných projektov;
 3. spolupracovať s pracovníkmi výskumu a vývoja, doktorandmi, vedeckopedagogickými, riadiacimi a administratívnymi pracovníkmi pôsobiacimi v organizáciách výskumu a vývoja štátneho sektora, sektora vysokých škôl, sektora verejných výskumných inštitúcií, podnikateľského sektora a neziskového sektora
  podľa § 7 zákona (ďalej len „organizácie výskumu a vývoja“) a prostredníctvom formálnych aj neformálnych kontaktov s nimi prispievať k rozširovaniu informácií a
  vytváraniu priaznivejších podmienok pre mobility a kariérny rozvoj zahraničných a slovenských pracovníkov výskumu a vývoja……

V rámci národného portálu EURAXESS je potrebné:

 1. informovať o iniciatívach týkajúcich sa ľudských zdrojov a mobilít v oblasti výskumu a vývoja;
 2. informovať o podmienkach mobility;
 3. informovať o možnosti vyhľadávať pracovné príležitosti;
 4. informovať o možnosti zverejňovať voľné pracovné miesta pre pracovníkov výskumu a vývoja organizáciami výskumu a vývoja na európskom portáli EURAXESS;
 5. zabezpečiť aktualizáciu národného portálu www.euraxess.sk.

Z dotácie budú hradené nasledovné náklady:

 • náklady bezprostredne súvisiace s plnením úloh v rámci národnej siete EURAXESS;
 • náklady na zabezpečenie podporných organizačných, technických a administratívnych činností národnej siete EURAXESS;
 • náklady na činnosti podporujúce skvalitňovanie infraštruktúry výskumu a vývoja;
 • náklady na činnosti podporujúce medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu;
 • náklady žiadateľa, ktorý bude administrovať aktivity národnej siete EURAXESS, ktoré sú nevyhnutné pre jej chod, čím sa zabezpečuje aj činnosť národnej siete EURAXESS;
 • oprávnené náklady podľa § 8a ods. 1 a ods. 2 zákona (bod 5. Finančný rozpis žiadosti
  Prílohy č. 1 tohto oznámenia).

Maximálna výška finančných prostriedkov viazaných na toto oznámenie:

predstavuje celkom 420 000 € bez DPH z rozpočtu MŠVVaŠ SR v členení na jednotlivé roky:

rok 2021 – 120 000 € bez DPH;
rok 2022 – 150 000 € bez DPH;
rok 2023 – 150 000 € bez DPH.

Maximálna výška dotácie:

Najvyššia celková výška dotácie poskytnutá na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) je teda maximálne 420 000 € bez DPH. Najnižšia celková výška nie je stanovená.

Podporená bude len jedna žiadosť a poskytovateľ uzavrie zmluvu o poskytnutí dotácie podľa § 8a ods. 20 a ods. 21 zákona len s jedným žiadateľom.

Uzatvorenie zmluvy s úspešným žiadateľom je podmienené dostupnosťou finančných prostriedkov v rozpočte MŠVVaŠ SR.

Obdobie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých v rámci dotácie (od – do): 01/2021 – 12/2023

Dotácia sa poskytuje na roky 2021 – 2023.

Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa:

Nie sú potrebné vlastné zdroje žiadateľa.

Predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie:

 • o dotáciu môže požiadať žiadateľ, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom so sídlom v SR, spĺňajúcou podmienky ustanovené v § 8a ods. 5 a ods. 6 zákona
 • žiadateľ môže predložiť iba jednu žiadosť;
 • žiadateľ podáva žiadosť v jednom listinnom vyhotovení a v elektronickej podobe (vo formáte rtf alebo xls);
 • neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je projekt o zameraní vedecko-technických služieb obsahujúci všetky súvisiace informácie o realizovaní činnosti na podporu výskumu a vývoja, v súlade s formulárom žiadosti (Príloha č. 1 tohto oznámenia).

Viac o dotácií TU.