Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesov Ľutov

Popis

Podľa zákona 97/2013 je pozemkové spoločenstvo spoločenstvom lesných a pasienkových vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy a bolo založené za účelom spoločného obhospodarovania.

Služby, hlavná činnosť

Spracovanie a ťažba dreva

Priority v rámci MAS

1. oprava lesných ciest,
2. realizácia turistických chodníkov.

Projekty v rámci MAS

1. oprava lesných ciest,
2. realizácia turistických chodníkov.