PRV Výzvy
MAS_095/7.2/6 (7.2 – PRV)

Výzva 7.2/6 MAS Bebrava


Výzva MAS – CLLD – MAS_095/7.2/6_

 

MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Bebrava) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7, podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

 

Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 17.05.2022
Dátum uzavretia: 30.06.2022

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:
za zdroj EÚ: 56 115,87 €
za zdroj ŠR: 18 705,29 €

Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra
Vyhlasovateľ výzvy: Miestna akčná skupina Bebrava

Zoznam príloh:
priloha_c_2b-projekt-realizcie_verzia-1.3-7.2 MASBEBRAVA
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-verzia-1.3
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp-verzia-1.3
Priloha_c_6B Podmienky poskyt. príspevku výber. a hodnotiace kritéria_VERZIA 1.3_BSZ
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo-verzia-1.3
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-verzia-1.3
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo-verzia-1.3
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov-verzia-1.3
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci-verzia-1.3
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp-verzia-1.3
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vpis-z-registra-trestov-verzia-1.3
Priloha_c_24B_Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, verzia 1.3_BSZ
priloha_c_27a_usmernenie-ppa–10_2017_aktualizacia–1
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-3_bsz
prirucka_pre_prijimatela_verzia_1_3
usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19-2
Výberové a hodnotiace kritériá pre výber projektov_PRV MAS Bebrava_27.11.2020