Cieľom Zeleného vzdelávacieho fondu je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít všeobecne prospešných pre oblasť podpory environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

Dňa 27. 2. 2023 Environmentálny fond zverejnil Špecifikáciu činnosti podpory formou dotácie na rok 2023 pre oblasť ZVF v zmysle § 4 ods.1 písm. c) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uzávierka termínu na predkladanie žiadosti je 28. 4. 2023

Svoje projektové zámery môžete podávať prostredníctvom webovej aplikácie na prihlasovanie, pričom bližšie informácie k samotnej žiadosti, povinným prílohám nájdete v Usmernení pre žiadateľov o poskytnutie podpory zo ZVF formou dotácie z Environmentálneho fondu.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

  • Školy podľa § 27 ods. 2 písm. a) až písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; školy podľa § 19 ods. 2 písm. a) až f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Správy národných parkov ako príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR
  • Občianske združenie – podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

OPRÁVNENÉ OBDOBIE

Za oprávnené obdobie sa pre účely špecifikácie považuje termín od 01.01. 2023 do 31. 12. 2023

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Zelený vzdelávací fond

Cieľom Zeleného vzdelávacieho fondu je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít všeobecne prospešných pre oblasť podpory environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

Dňa 27. 2. 2023 Environmentálny fond zverejnil Špecifikáciu činnosti podpory formou dotácie na rok 2023 pre oblasť ZVF v zmysle § 4 ods.1 písm. c) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uzávierka termínu na predkladanie žiadosti je 28. 4. 2023

Svoje projektové zámery môžete podávať prostredníctvom webovej aplikácie na prihlasovanie, pričom bližšie informácie k samotnej žiadosti, povinným prílohám nájdete v Usmernení pre žiadateľov o poskytnutie podpory zo ZVF formou dotácie z Environmentálneho fondu.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

  • Školy podľa § 27 ods. 2 písm. a) až písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; školy podľa § 19 ods. 2 písm. a) až f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Správy národných parkov ako príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR
  • Občianske združenie – podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

OPRÁVNENÉ OBDOBIE

Za oprávnené obdobie sa pre účely špecifikácie považuje termín od 01.01. 2023 do 31. 12. 2023

Copyright © 2020 MAS Bebrava | Powered by MAS Bebrava