Ministerstvo hospodárstva SR spustilo súbežne dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektrickej energie a zemného plynu. OCieľom Zeleného vzdelávacieho fondu je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít všeobecne prospešných pre oblasť podpory environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

Dňa 27. 2. 2023 Environmentálny fond zverejnil Špecifikáciu činnosti podpory formou dotácie na rok 2023 pre oblasť ZVF v zmysle § 4 ods.1 písm. c) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uzávierka termínu na predkladanie žiadosti je 28. 4. 2023

Svoje projektové zámery môžete podávať prostredníctvom webovej aplikácie na prihlasovanie, pričom bližšie informácie k samotnej žiadosti, povinným prílohám nájdete v Usmernení pre žiadateľov o poskytnutie podpory zo ZVF formou dotácie z Environmentálneho fondu.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

  • Školy podľa § 27 ods. 2 písm. a) až písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; školy podľa § 19 ods. 2 písm. a) až f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Správy národných parkov ako príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR
  • Občianske združenie – podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

OPRÁVNENÉ OBDOBIE

Za oprávnené obdobie sa pre účely špecifikácie považuje termín od 01.01. 2023 do 31. 12. 2023

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Dotácie na energie

Ministerstvo hospodárstva SR spustilo súbežne dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektrickej energie a zemného plynu. O kompenzáciu nákladov môžu žiadať aj zdravotnícke zariadenia (nemocnice, ambulancie). O finančné prostriedky sa žiada na mesačnej báze, aktuálne za január 2023. Požiadať však možno aj súhrnne.
 
Žiadosť o kompenzácie môže podať každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania a bez ohľadu na jeho veľkosť. Žiadateľom, ktorí splnia podmienky uvedené vo výzvach, bude poskytnutá dotácia vo výške 80 %  oprávnených nákladov. Oprávneným nákladom pre určenie výšky dotácie je súčin množstva zemného plynu alebo elektriny v MWh, ktoré žiadateľ ako koncový odberateľ odobral v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity zemného plynu lebo elektriny vyjadrenú v eur/MWh. Uvedené zvýšenie ceny sa vypočítava ako rozdiel medzi jednotkovou cenou za dodávku komodity, ktorú žiadateľ zaplatil počas oprávneného obdobia a jednotkovou cenou za dodávku elektriny vo výške 199 eur/MWh alebo jednotkovou cenou za dodávku plynu vo výške 99 eur/MWh.
 
Vzorec pre výpočet výšky dotácie na elektrinu:
Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 199) x 0,8
 
Vzorec pre výpočet výšky dotácie na plyn:
Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 99) x 0,8
 
Zdravotnícke zariadenia
Základnou podmienkou pre podanie žiadosti je pridelené identifikačné číslo organizácie (IČO) a zriadené vlastné odberné miesto pre odber elektriny alebo plynu v oprávnenom období. V prípade, že ambulancia nemá zriadené vlastné odberné miesto, o kompenzáciu môže požiadať subjekt – vlastník nehnuteľnosti. O kompenzáciu môžu požiadať nemocnice a ďalšie zariadenia  bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Všetky subjekty žiadajú o kompenzáciu rezort hospodárstva. 
 
Podanie žiadosti a informácie 
Žiadosti je možné podávať  v elektronickej podobe prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli štátnej správy. Všetky potrebné informácie, ako sú kritériá výziev, oprávnené subjekty, oprávnené obdobie či často kladené otázky sú uvedené v jednoduchej a prehľadnej forme na webovom sídle ministerstva hospodárstva: energodotacie.mhsr.sk.  
 
V prípade potreby je k dispozícii taktiež podporný tím, ktorý bude žiadateľom poskytovať potrebnú súčinnosť na e-mailovej adrese energodotacie@mhsr.sk.

Copyright © 2020 MAS Bebrava | Powered by MAS Bebrava