Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023, Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia – Oblasť F.

Spôsob, forma a termín podania žiadosti

Termín na podanie žiadosti: do 02.mája 2023.

 

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory na rok 2023, Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia – Oblasť F.

Spôsob, forma a termín podania žiadosti

Termín na podanie žiadosti: do 02.mája 2023.

Podmienky poskytovania a použitia štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie

Podporu formou dotácie možno poskytnúť žiadateľovi, ak:

 • má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
 • má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla podľa osobitného predpisu,
 • má splnené úhrady poistného na zdravotné poistenie a nemá evidované nedoplatky na sociálne poistenie podľa osobitných predpisov,
 • neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
 • predložil prehľad o prijatej minimálnej pomoci a o prijatí štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,
 • má splnené a preukázané ďalšie povinnosti vymedzené v špecifikácii činností podľa § 4 ods. 5 zákona o EF,
 • je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu5

Podporu formou dotácie nemožno poskytnúť žiadateľovi:

 • ktorý porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami EF, za čo bol žiadateľovi právoplatným rozhodnutím uložený odvod alebo penále podľa osobitného predpisu6 v období
  dvoch kalendárnych rokov pred podaním žiadosti,

Oprávnené obdobie

Za oprávnené obdobie sa pre účely tejto špecifikácie činností považuje termín od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023.

Oprávnení žiadatelia

P.č. Zoznam oprávnených žiadateľov Relevancia pre činnosť

 • Rozpočtová organizácia – podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Obec – podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Samosprávny kraj – podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
 • Príspevková organizácia – podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 • Združenie obcí podľa §20b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 • Záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, zriadené podľa osobitného zákona §20f zákona č.40/1964 Zb.
 • Právnická osoba v pôsobnosti MŽP SR podľa zákona o EF

Copyright © 2020 MAS Bebrava | Powered by MAS Bebrava