Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov.

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Hraničná 12, 815 26 Bratislava v súlade s vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. septembra 2017 č. 226/2017 o poskytovaní podpory (ďalej len „vyhláška“), na základe Schémy minimálnej pomoci na poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodučných funkcií lesov č. DM-12/2017 v znení Dodatku č. 2 (ďalej len „schéma“),

VYZÝVA oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 2023 v termíne od 20. marca 2023 do 20. júna 2023 na opatrenie: podpora v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov určená obhospodarovateľom lesa, ktorí hospodária na lesných porastoch v celkovej výmere najmenej 5 ha, a ktoré boli vedené v programe starostlivosti o lesy s rokom začiatku platnosti programu starostlivosti o lesy 2013 alebo 2018 (okrem výnimiek, kde bol program starostlivosti o lesy vyhotovený pre iné ako desaťročné obdobie) v lesných porastoch sa vykonala podľa programu výchova lesa prečistkami alebo výchova lesa prebierkami do päťdesiat rokov veku lesného porastu, a vykonalo sa odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín, ktoré sú drevinami, alebo v lesných porastoch sa uplatňovalo podľa programu prírode blízke hospodárenie prostredníctvom maloplošného podrastového hospodárskeho spôsobu, výberkového hospodárskeho spôsobu alebo účelového hospodárskeho spôsobu, ktorých výsledkom sú trvalo viacetážové lesné porasty sa poskytuje v rámci schémy de minimis za predpokladu, že celková výška pomoci nepresiahne 200 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.

Žiadosti podané po vyššie uvedenom termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované. Žiadosť o poskytnutie podpory (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá prostredníctvom formulára žiadosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 výzvy, spolu so všetkými povinnými prílohami-

Viac informácií nájdete TU.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Podpora v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov.

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Hraničná 12, 815 26 Bratislava v súlade s vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. septembra 2017 č. 226/2017 o poskytovaní podpory (ďalej len „vyhláška“), na základe Schémy minimálnej pomoci na poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodučných funkcií lesov č. DM-12/2017 v znení Dodatku č. 2 (ďalej len „schéma“),

VYZÝVA oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 2023 v termíne od 20. marca 2023 do 20. júna 2023 na opatrenie: podpora v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov určená obhospodarovateľom lesa, ktorí hospodária na lesných porastoch v celkovej výmere najmenej 5 ha, a ktoré boli vedené v programe starostlivosti o lesy s rokom začiatku platnosti programu starostlivosti o lesy 2013 alebo 2018 (okrem výnimiek, kde bol program starostlivosti o lesy vyhotovený pre iné ako desaťročné obdobie) v lesných porastoch sa vykonala podľa programu výchova lesa prečistkami alebo výchova lesa prebierkami do päťdesiat rokov veku lesného porastu, a vykonalo sa odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín, ktoré sú drevinami, alebo v lesných porastoch sa uplatňovalo podľa programu prírode blízke hospodárenie prostredníctvom maloplošného podrastového hospodárskeho spôsobu, výberkového hospodárskeho spôsobu alebo účelového hospodárskeho spôsobu, ktorých výsledkom sú trvalo viacetážové lesné porasty sa poskytuje v rámci schémy de minimis za predpokladu, že celková výška pomoci nepresiahne 200 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov.

Žiadosti podané po vyššie uvedenom termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované. Žiadosť o poskytnutie podpory (ďalej len „žiadosť“) sa predkladá prostredníctvom formulára žiadosti, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 výzvy, spolu so všetkými povinnými prílohami-

Viac informácií nájdete TU.

Copyright © 2020 MAS Bebrava | Powered by MAS Bebrava