Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (ďalej len „výzva“), pri ktorej sa neuplatňuje schéma štátnej pomoci alebo schéma minimálnej pomoci

Kód výzvy 3/2023/SRR

Účel Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež

Lehota na podanie žiadostí Od 05.05.2023 do 15.06.2023

Alokácia na výzvu 2 500 000 EUR

Minimálna výška požadovanej dotácie 25 000 EUR
Maximálna výška požadovanej dotácie 200 000 EUR

Spolufinancovanie Minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu

Oprávnení žiadatelia

– Občianske združenie,
– Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
– Právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Oprávnené územie realizácie projektu Celé územie Slovenskej republiky

Oprávnené aktivity

a) podpora voľnočasových aktivít zameraných na pohyb detí a mládeže;
b) podpora aktivít prispievajúcich k harmonickému vývinu, upevneniu fyzického
a psychického zdravia;
c) podpora rozvoja amatérskeho športu pre športové, detské a mládežnícke kluby pôsobiace v nižších ligách;
d) podpora outdoorových, voľnočasových a športových aktivít pre deti a mládež;
e) podpora zážitkových voľnočasových aktivít vedúcich k ochrane životného prostredia;
f) podpora aktivít vedúcich k zapájaniu mladých ľudí do komunitných aktivít;
g) podpora bádateľských aktivít mládeže;
h) investícia do materiálno-technického vybavenia.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja (ďalej len „výzva“), pri ktorej sa neuplatňuje schéma štátnej pomoci alebo schéma minimálnej pomoci

Kód výzvy 3/2023/SRR

Účel Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky pre deti a mládež

Lehota na podanie žiadostí Od 05.05.2023 do 15.06.2023

Alokácia na výzvu 2 500 000 EUR

Minimálna výška požadovanej dotácie 25 000 EUR
Maximálna výška požadovanej dotácie 200 000 EUR

Spolufinancovanie Minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu

Oprávnení žiadatelia

– Občianske združenie,
– Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
– Právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Oprávnené územie realizácie projektu Celé územie Slovenskej republiky

Oprávnené aktivity

a) podpora voľnočasových aktivít zameraných na pohyb detí a mládeže;
b) podpora aktivít prispievajúcich k harmonickému vývinu, upevneniu fyzického
a psychického zdravia;
c) podpora rozvoja amatérskeho športu pre športové, detské a mládežnícke kluby pôsobiace v nižších ligách;
d) podpora outdoorových, voľnočasových a športových aktivít pre deti a mládež;
e) podpora zážitkových voľnočasových aktivít vedúcich k ochrane životného prostredia;
f) podpora aktivít vedúcich k zapájaniu mladých ľudí do komunitných aktivít;
g) podpora bádateľských aktivít mládeže;
h) investícia do materiálno-technického vybavenia.

Copyright © 2020 MAS Bebrava | Powered by MAS Bebrava