o MAS

MAS Bebrava

je občianske združenie, ktoré vyvíja svoju činnosť na geograficky súvislom území vytvorenom obcami združenými v mikroregiónoch Bánovecko, Považský Inovec a Suchodolie. Združenie je otvoreným občianskym združením s právnou subjektivitou, ktoré vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch. Združenie je nezávislé na politických stranách a hnutiach. Združenie je verejno – súkromným partnerstvom, ktoré združuje fyzické a právnické osoby.

 

Účel združenia

 

Účelom združenia je zvýšenie kvality života obyvateľov na území svojho pôsobenia, najmä podporou a koordináciou činností neziskových organizácií, občanov, malých a stredných podnikateľov, obcí a ďalších subjektov pôsobiacich na území združenia s ohľadom na čo najlepšie využitie miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov.

 

Ciele združenia

 

Ciele MAS Bebrava sú zamerané predovšetkým na zlepšenie ekonomických príležitostí a sociálnych podmienok obyvateľov žijúcich na území združenia, podporou miestnych podnikateľských a neziskových subjektov s dôrazom na tvorbu a udržanie pracovných miest, vytvorenie podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky s využitím a zhodnotením daností územia združenia, zvýšenie atraktivity a návštevnosti územia združenia podporou obnovy a rozvoja obcí zahrnutých do územia vrátane ich kultúrneho, historického a prírodného bohatstva, ako aj na zvýšenie vzdelanostnej úrovne obyvateľov územia združenia a členov združenia a podporu rozvoja zručností potrebných pre trvalo udržateľný rozvoj.

 

Napĺňanie cieľov

 

Napĺňanie cieľov sa deje na základe princípov prístupu „leader“, najmä prístupom zdola nahor, zapojením miestnych aktérov do plánovania, rozhodovania a realizácie aktivít v prospech rozvoja územia a dodržiavaním princípu partnerstva medzi verejným sektorom, podnikateľskou a neziskovou sférou. Združenie bude stanovené ciele dosahovať predovšetkým implementáciou rozvojovej stratégie združenia, realizáciou programov smerujúcich k podpore rozvoja územia združenia a miestnych subjektov, organizovaním odborných prednášok, seminárov, konferencií a iných vzdelávacích aktivít pre členov združenia a širokú verejnosť, výmenou skúseností a spoluprácou s inými organizáciami doma i v zahraničí.

LEADER - kľúčové znaky prístupu

Oblastný prístup zaberá malé, homogénne, spoločensky súdržné územie, ktoré ako cieľovú oblasť realizácie politiky často charakterizujú spoločné tradície, miestna identita, zmysel pre spolupatričnosť alebo spoločné potreby a očakávania. Mať takúto oblasť ako referenčnú, uľahčuje poznávanie miestnych silných a slabých stránok, hrozieb a príležitostí, endogénneho potenciálu a identifikáciu hlavných problémových miest udržateľného rozvoja. Oblastný znamená v podstate miestny.

Zo siedmich znakov LEADER-u je najvýraznejším znakom prístup zdola nahor. Podľa tohto prístupu by mali byť politiky vidieka koncipované a realizované spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje potrebám spoločenstva, ktorému slúži. Jedným zo spôsobov jeho zabezpečenia je vyzvať miestnych aktérov, aby prevzali vedenie a zúčastňovali sa
rozvoja.

Zapojenie miestnych aktérov sa týka obyvateľstva ako takého, ekonomických a záujmových skupín a reprezentatívnych verejných a súkromných inštitúcií. Základnou zložkou prístupu zdola nahor je budovanie kapacít, ktoré znamená:

 • zvyšovanie informovanosti, odbornú prípravu, účasť a mobilizáciu miestneho obyvateľstva na identifikáciu silných a slabých stránok oblasti (analýza),
 • účasť rôznych záujmových skupín na vypracúvaní stratégie miestneho rozvoja,
 • založenie jasných kritérií výberu vhodných akcií (projektov) na realizáciu stratégie na miestnej úrovni.

Originálnym a dôležitým znakom prístupu LEADER je založenie MAS – tá má za úlohu identifikovať a zrealizovať stratégiu miestneho rozvoja, rozhodovať o prideľovaní svojich finančných prostriedkov a riadiť ich. MAS by mala združovať verejných a súkromných partnerov, byť dobre vyvážená a zastupovať existujúce miestne záujmové skupiny, ktoré vzišli z rôznych sociálnoekonomických sektorov v oblasti.

MAS rozhoduje o smerovaní a obsahu stratégie miestneho rozvoja vidieka a robia rozhodnutia o rôznych projektoch, ktoré sa majú financovať.

Najaktívnejší vidiecki aktéri v miestnych iniciatívach:

 • profesionálne a stavovské organizácie a zväzy (zastupujúce farmárov, odborníkov z iných oblastí a mikropodniky),
 • obchodné združenia,
 • občania, obyvatelia a ich miestne organizácie,
 • miestni politickí predstavitelia,
 • environmentálne združenia,
 • poskytovatelia kultúrnych, zdravotníckych a obecných služieb vrátane médií,
 • združenia zamerané na mladých ľudí, ženy, dôchodcov a iné ohrozené skupiny obyvateľstva,
 • mladí ľudia.

Od miestnej akčnej skupiny sa očakáva, že:

 • spojí príslušné záujmové skupiny oblasti okolo spoločného projektu, 
 • má rozhodovaciu autonómiu a schopnosť sviežeho pohľadu na miestne zdroje,
 • spojí rôzne opatrenia,
 • je schopná skúmať príležitosti ponúkané miestnou zmesou zdrojov,
 • je otvorená novátorským myšlienkam,
 • je schopná spojiť a integrovať samostatné sektorové prístupy.

LEADER môže hrať cennú úlohu v stimulačných a novátorských prístupoch k rozvoju vidieckych oblastí. Túto inováciu podnecuje aj to, že MAS sú v rozhodovaní o akciách, ktoré chcú podporiť, slobodné a flexibilné.

Zavedenie prístupu LEADER s jeho siedmimi znakmi môže byť inováciou v tvorbe samotných politík, ktoré môžu generovať novátorské akcie originálnou metódou realizácie prijatej politiky. Napríklad, uvedený prístup zdola nahor môže podnecovať vznik nových nápadov na projekty, ktoré môže potom podporiť MAS, lebo nie je viazaná fixnou ponukou opatrení. Prijímanie informačných a komunikačných technológií vo vidieckych oblastiach sa môže stať dôležitým kanálom pre širší prístup vidieckeho obyvateľstva k inováciám.

Akcie a projekty obsiahnuté v miestnych stratégiách by mali byť prepojené a koordinované ako súdržný celok. Integrácia sa môže týkať akcií vykonávaných v jedinom sektore, všetkých akcií programu, alebo osobitných skupín akcií alebo, čo je najdôležitejšie, spojení medzi rôznymi ekonomickými, spoločenskými, kultúrnymi, ekologickými aktérmi a zainteresovanými sektormi.

Vytváranie sietí zahŕňa výmenu dosiahnutých výsledkov, skúseností a know-how medzi skupinami LEADER, vidieckymi oblasťami, správami a organizáciami zainteresovanými na rozvoji vidieka v rámci EÚ bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú priamymi príjemcami pomoci LEADER-u. Vytváranie sietí je prostriedkom prenosu osvedčených postupov, šírenia inovácie a budovania na poučeniach z miestneho rozvoja vidieka. Vytváranie sietí zlepšuje spojenia medzi ľuďmi, projektmi a vidieckymi oblasťami, a tak môže pomôcť prekonať izoláciu, ktorej čelia niektoré vidiecke regióny. Môže pomáhať podnecovať projekty spolupráce tým, že vytvára kontakty medzi skupinami LEADER. Existujú rôzne druhy sietí: inštitucionálne, vnútroštátne, regionálne a miestne siete.

Spolupráca znamená viac než len vytvorenie siete. Znamená, že miestna akčná skupina pracuje na spoločnom projekte s inou skupinou LEADER alebo so skupinou s podobným prístupom v inom regióne, členskom štáte alebo
dokonca v tretej krajine. Spolupráca môže pomôcť skupinám LEADER rozšíriť ich miestne činnosti. Môže im umožniť vyriešiť určité problémy alebo pridať hodnotu miestnym zdrojom.

Projekty spolupráce nie sú len jednoduchou výmenou skúseností. Musia obsahovať konkrétny spoločný projekt, ideálne riadený pod spoločnou štruktúrou. V rámci LEADER-u sú možné dva rôzne druhy spolupráce:

 • národná spolupráca – znamená spolupráca medzi rôznymi vidieckymi oblasťami v rámci členského štátu, môže prebiehať medzi skupinami LEADER a je otvorená aj pre ďalšie miestne skupiny používajúce podobný
  účastnícky prístup,
 • nadnárodná spolupráca – znamená spolupráca medzi skupinami LEADER z aspoň dvoch členských štátov, alebo so skupinami v tretích krajinách, ktoré sledujú podobný prístup.