Nadácie ZSE vyhlasuje grantový program Mením na zeleň.

V tomto ročníku programu Nadácia ZSE prerozdelí sumu 70 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 eur.

Ministerstvo hospodárstva SR spustilo súbežne dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektrickej energie a zemného plynu. OCieľom Zeleného vzdelávacieho fondu je podporiť rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na území Slovenskej republiky prostredníctvom presadzovania princípov spoločnej zodpovednosti a priama podpora vybraných aktivít všeobecne prospešných pre oblasť podpory environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

Dňa 27. 2. 2023 Environmentálny fond zverejnil Špecifikáciu činnosti podpory formou dotácie na rok 2023 pre oblasť ZVF v zmysle § 4 ods.1 písm. c) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uzávierka termínu na predkladanie žiadosti je 28. 4. 2023

Svoje projektové zámery môžete podávať prostredníctvom webovej aplikácie na prihlasovanie, pričom bližšie informácie k samotnej žiadosti, povinným prílohám nájdete v Usmernení pre žiadateľov o poskytnutie podpory zo ZVF formou dotácie z Environmentálneho fondu.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

  • Školy podľa § 27 ods. 2 písm. a) až písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; školy podľa § 19 ods. 2 písm. a) až f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • Správy národných parkov ako príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR
  • Občianske združenie – podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

OPRÁVNENÉ OBDOBIE

Za oprávnené obdobie sa pre účely špecifikácie považuje termín od 01.01. 2023 do 31. 12. 2023

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Mením na zeleň 2023

Nadácie ZSE vyhlasuje grantový program Mením na zeleň.

V tomto ročníku programu Nadácia ZSE prerozdelí sumu 70 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2 000 eur.

Cieľom programu je podporiť projekty zamerané na:

  • environmentálne vzdelávanie
  • využívanie obnoviteľných zdrojov
  • vedu a výskum v oblasti environmentálnych tém
  • ochranu krajinných prvkov a ekotypov
  • cirkulárnu ekonomiku
  • udržateľný spôsob života ľudí
  • znižovanie uhlíkovej stopy

O podporu z programu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, centrá voľného času, komunitné centrá, obce a mestá, školy a školské zariadenia pôsobiace v distribučnej oblasti ZSE.

Projekt spolu s prílohami stačí predložiť elektronicky prostredníctvom online formulára na stránke www.nadaciazse.skTermín uzávierky je 11. 4. 2023.

Časový harmonogram:

7.3.2023 Vyhlásenie programu
11.4.2023 Uzávierka predkladania projektov
13.4. – 9.5. 2023 Hodnotenie projektov externou hodnotiacou komisiou a Správnou radou, Nadácie
10.5.2023 Zverejnenie výsledkov
10.5.2023 – 30.11.2023 Realizácia podporených projektov

Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov – priebežne do 30 dní od ukončenia realizácie projektu

Copyright © 2020 MAS Bebrava | Powered by MAS Bebrava