7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia výzvy: 9. 5. 2023

Dátum uzavretia výzvy: 31. 8. 2023

Rozsah oprávnených činností:

1. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba vodovodu;

2. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie;

3. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba čistiarne odpadových vôd;

4. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok; zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.;

5. Kombinácia aktivít 1 až 3. Za kombináciu sa považuje situácia keď 1 ŽoNFP obsahuje minimálne 2 aktivity. 1 ŽoNFP môže obsahovať aj všetky 3 aktivity.

Oprávneným žiadateľom sú:

  1. Obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)
  2. Pri investíciách do kanalizácií a ČOV – obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2 000 EO (viď http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/Priloha-7-Zoznam_opravnenych_aglomeracii_nad_2000_EO.pdf.), ako aj aglomerácie pod 2 000 EO (viď http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/Priloha-8-Zoznam_opravnenych_aglomeracii_do_2000_EO.pdf.), ktorá zasahuje do chránených vodohospodárskych oblastí
  3. Združenia obcí s právnou subjektivitou. V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov (vrátane). V rámci združenia obcí musí byť projekt realizovaný minimálne v dvoch obciach.
Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Investície do infraštruktúr malých rozmerov, energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

7.2 – podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z prv.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia výzvy: 9. 5. 2023

Dátum uzavretia výzvy: 31. 8. 2023

Rozsah oprávnených činností:

1. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba vodovodu;

2. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie;

3. Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba čistiarne odpadových vôd;

4. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok; zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.;

5. Kombinácia aktivít 1 až 3. Za kombináciu sa považuje situácia keď 1 ŽoNFP obsahuje minimálne 2 aktivity. 1 ŽoNFP môže obsahovať aj všetky 3 aktivity.

Oprávneným žiadateľom sú:

  1. Obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)
  2. Pri investíciách do kanalizácií a ČOV – obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2000 EO (viď http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/Priloha-7-Zoznam_opravnenych_aglomeracii_nad_2000_EO.pdf.), ako aj aglomerácie pod 2000 EO (viď http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/Priloha-8-Zoznam_opravnenych_aglomeracii_do_2000_EO.pdf.), ktorá zasahuje do chránených vodohospodárskych oblastí
  3. Združenia obcí s právnou subjektivitou. V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov (vrátane). V rámci združenia obcí musí byť projekt realizovaný minimálne v dvoch obciach.

Copyright © 2020 MAS Bebrava | Powered by MAS Bebrava