Zverejnenie Harmonogramu výziev IROP 2020 
MAS Bebrava vyhlasuje Harmonogram výziev na rok 2020 pre opatrenia v IROP  10_Harmonogram_vyziev_2020 IROP

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku NFP č. IROP-Z-302051V904-511/512-28 s názvom „Implementácia stratégie CLLD MAS Bebrava“ bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv 
IROP-Z-302051V904-511/512-28

Kúpna zmluva reklamné predmety „MAS Bebrava REKLAMNÉ PREDMETY AGROKOMPLEX“
Kúpna zmluva reklamné predmety „Learning MAS BEBRAVA“

28.6.2019 Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051T039-511-23
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4100060&l=sk

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190S982
https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3988209&l=sk