Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 vyhlási výzvu na predloženie žiadosti o NFP s názvom „Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2“.

Cieľom výzvy je identifikovať a pilotne overiť inovatívne návrhy rôznych nástrojov v relevantnej oblasti s cieľom nájsť ďalšie riešenia, ktoré budú smerovať k aktívnemu začleneniu osôb ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením do spoločnosti, k napĺňaniu ich potrieb a zvyšovaniu kvality ich života (ďalej len „návrh“). Všetky návrhy musia byť zamerané na aktívnu prácu s ľuďmi ohrozenými chudobou a/alebo sociálnym vylúčením.

Oprávnené obdobie realizácie projektov predložených v rámci výzvy sa začína dňom realizácie aktivít projektu, ktorý nie je skorší ako dátum vyhlásenia výzvy a trvá najneskôr do 30.11.2023. Realizuje sa prostredníctvom hlavnej aktivity: Podpora inovácie nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením.

Výzva je pripravená v súlade s OP ĽZ:

Prioritná os č.          8. REACT-EU

Investičná priorita  8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ         8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 5 000 000 eur.

Oprávneným územím realizácie projektov je celé územie SR

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • Ústredie práce a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • združenia miest a obcí
 • VÚC  a úrad samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
 • poskytovatelia sociálnych služieb
 • subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti ochrany detí a sociálnej kurately
 • občianske združenia
 • miestne akčné skupiny
 • nadácie
 • záujmové združenie právnických osôb
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie zriadené osobitným zákonom
 • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • zamestnávatelia
 • subjekty sociálnej ekonomiky.

Oprávnenou cieľovou skupinou / užívateľmi v zmysle OP ĽZ  sú:

 • NEET do 30 rokov
 • neaktívne osoby
 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny
 • občan so zdravotným postihnutím
 • príslušníci a obyvatelia z MRK
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Výsledkom výzvy bude pilotné odskúšanie a posúdenie inovatívnych návrhov opatrení v oblasti sociálnych služieb v praxi, s cieľom podporiť sociálnu inklúziu ohrozenej cieľovej skupiny osôb v spoločnosti.

Dopady výzvy:

Budú vypracované  legislatívne návrhy s cieľom podporiť sociálne inovácie v oblasti sociálnych služieb do budúcnosti, čím sa dosiahnu nevyhnutné predpoklady k podpore nárastu kvality poskytovania odborných činností, ktoré budú pilotne overené v praxi;

Zvýši sa profesionalita a kvalita výkonu odborných pracovníkov v oblasti poskytovania sociálnych služieb;

Podporí sa vyššia miera sociálnej inklúzie ohrozenej skupiny osôb v spoločnosti, vďaka zvýšenej kvalite poskytovaných služieb.

Pre kompletné znenie výzvy kliknite SEM.

MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 vyhlási výzvu na predloženie žiadosti o NFP s názvom „Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2“.

Cieľom výzvy je identifikovať a pilotne overiť inovatívne návrhy rôznych nástrojov v relevantnej oblasti s cieľom nájsť ďalšie riešenia, ktoré budú smerovať k aktívnemu začleneniu osôb ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením do spoločnosti, k napĺňaniu ich potrieb a zvyšovaniu kvality ich života (ďalej len „návrh“). Všetky návrhy musia byť zamerané na aktívnu prácu s ľuďmi ohrozenými chudobou a/alebo sociálnym vylúčením.

Oprávnené obdobie realizácie projektov predložených v rámci výzvy sa začína dňom realizácie aktivít projektu, ktorý nie je skorší ako dátum vyhlásenia výzvy a trvá najneskôr do 30.11.2023. Realizuje sa prostredníctvom hlavnej aktivity: Podpora inovácie nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením.

Výzva je pripravená v súlade s OP ĽZ:

Prioritná os č.          8. REACT-EU

Investičná priorita  8.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ         8.1.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 5 000 000 eur.

Oprávneným územím realizácie projektov je celé územie SR

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • Ústredie práce a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • združenia miest a obcí
 • VÚC  a úrad samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
 • poskytovatelia sociálnych služieb
 • subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti ochrany detí a sociálnej kurately
 • občianske združenia
 • miestne akčné skupiny
 • nadácie
 • záujmové združenie právnických osôb
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie zriadené osobitným zákonom
 • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • zamestnávatelia
 • subjekty sociálnej ekonomiky.

Oprávnenou cieľovou skupinou / užívateľmi v zmysle OP ĽZ  sú:

 • NEET do 30 rokov
 • neaktívne osoby
 • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny
 • občan so zdravotným postihnutím
 • príslušníci a obyvatelia z MRK
 • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby
 • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
 • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Výsledkom výzvy bude pilotné odskúšanie a posúdenie inovatívnych návrhov opatrení v oblasti sociálnych služieb v praxi, s cieľom podporiť sociálnu inklúziu ohrozenej cieľovej skupiny osôb v spoločnosti.

Dopady výzvy:

Budú vypracované  legislatívne návrhy s cieľom podporiť sociálne inovácie v oblasti sociálnych služieb do budúcnosti, čím sa dosiahnu nevyhnutné predpoklady k podpore nárastu kvality poskytovania odborných činností, ktoré budú pilotne overené v praxi;

Zvýši sa profesionalita a kvalita výkonu odborných pracovníkov v oblasti poskytovania sociálnych služieb;

Podporí sa vyššia miera sociálnej inklúzie ohrozenej skupiny osôb v spoločnosti, vďaka zvýšenej kvalite poskytovaných služieb.

Pre kompletné znenie výzvy kliknite SEM.