Z dôvodu aktualizácie Výberových kritérií pre výber projektov PRV MAS Bebrava, MAS Bebrava aktualizovala vyhlásenú Výzvu MAS/095/7.5/2 Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020 – 14.12.2020 – 309075001 – 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) . Viac informácií v sekcii výzvy (link na výzvu TU), alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6.
MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

Výzva MAS_095/7.5/2 Aktualizácia č.4

Z dôvodu aktualizácie Výberových kritérií pre výber projektov PRV MAS Bebrava, MAS Bebrava aktualizovala vyhlásenú Výzvu MAS/095/7.5/2 Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020 – 14.12.2020 pre podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) podľa harmonogramu výziev z Programu rozvoja vidieka na rok 2021.

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Pre viac informácií o Výzve MAS_095/7.5/2 v sekcií Výzvy-PRV alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.