MAS Bebrava informuje o vyhlásenej aktualizácii výzvy pre podopatrenie 7.5. Zameranie výzvy 309075001 – 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)Výzva MAS_095/7.5/1.  Viac informácií v sekcii Výzvy PRV, priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ.Štúra 6/6., alebo tel. na 0949 753 165. Viac informácií nájdete v sekcii Dokumenty.

MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

Výzva MAS_095/7.5/1 Aktualizácia č.1

MAS Bebrava informuje o vyhlásenej aktualizácii č.1 Výzvy MAS_095/7.5/1 pre podopatrenie 7.5. Zameranie výzvy  pre podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj) podľa harmonogramu výziev z Programu rozvoja vidieka na rok 2021.

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Pre viac informácií o Výzve MAS_095/7.5/1 v sekcií Výzvy-PRV alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.