MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu MAS/095/7.2/2 Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020 – 30.10.2020 – 309072001 – 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) . Viac informácií v sekcii Výzvy MAS, alebo priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám. Ľ. Štúra 6/6 v Bánovciach nad Bebravou.
MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

Výzva MAS_095/7.2/2

MAS Bebrava vyhlasuje Výzvu MAS/095/7.2./2. Dĺžka trvania výzvy 05.08.2020 – 30.10.2020 pre podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) podľa harmonogramu výziev z Programu rozvoja vidieka na rok 2021.

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Pre viac informácií o Výzve MAS_095/7.2/2 v sekcií Výzvy-PRV alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.